Усі статті

МЕТОДИ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ В ПРИКЛАДНИХ ПАКЕТАХ

Боровченкова Марія Сергіївна, Грод Інна Миколаївна

Вивчення задач лінійного програмування входить в навчальну програму різних спеціальностей (в тому числі нематематичних) вищих навчальних закладів. Але в шкільних програмах, на відміну від вузів, не виділяється стільки уваги, про них згадується лише в кількох посібниках інформатики. Так, в посібнику І. Г. Семакіна і Є. К. Хеннера з інформатики і ІКТ для 10-11 класів дається загальна постановка задачі: є деякі планові показники X, Y, тощо; є деякі ресурси R1, R2, тощо, за рахунок яких ці планові показники можуть бути досягнуті (ці ресурси майже завжди обмежені); є визначена стратегічна ціль, яка залежить від значень X, Y та інших планових показників, на які має орієнтуватися планування. Потрібно визначити значення планових показників з врахуванням обмеженості ресурсів при умові досягнення стратегічної цілі. Це і буде оптимальним планом.


ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У СЕРЕДОВИЩІ ЦИФРОВОГО НАВЧАННЯ

Захарків Ірина Мирославівна

У Технічному коледжі Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя з метою кращого інформаційного забезпечення освітнього процесу було створено сервер електронних навчальних курсів коледжу eGuru [1], який забезпечує студентам цілодобовий доступ до необхідного навчального матеріалу з усіх навчальних дисциплін загалом і з навчального курсу «Англійська мова за професійним спрямуванням» зокрема. Для викладачів на сервері розроблена і постійно оновлюється інформаційна сторінка, на якій розташовані адміністративно-навчальна робота, методична робота, виховна робота, що дозволяє викладачам ефективно працювати в середовищі цифрового навчання. Викладачі мають змогу завантажувати навчальні плани, методичні розробки та рекомендації, навчальні матеріали у pdf., Word, Excel форматах, здійснювати контроль реєстрації і відвідуваність студентів, оцінювати їх успішність на визначеному курсі.


ОНЛАЙН 24/7: МЕЖІ ПРИВАТНОСТІ

Морська Наталія Львівна

Інформатизація, комп’ютеризація та електронізація – це невід’ємні характеристики життя сучасної людини. Не оминають ці процеси і такий, на жаль, консервативний соціальний інститут, як освіта. Глобальні виклики спонукають до термінового впровадження в навчальний процес електронних технологій, які підтверджують свою ефективність. Сьогодні, переживаючи часи пандемії, що не оминула й Україну, на перший план виходять різні форми електронної освіти, в тому числі – дистанційне навчання та дистанційне спілкування усіх учасників навчального процесу за допомогою різних технічних засобів. Поглянемо на це явище з гуманітарної позиції: надмірна електронізація породжує проблему розчинення людини у технологізованому просторі, руйнує межі приватності та необхідні й важливі життєві норми. Метою даної філософської рефлексії є діяльність і навчання людини в умовах постійного «онлайн».


ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ МОДЕЛЮВАННЯ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

Басістий Павло Васильович, Бачинський Юрій Григорович, Габрусєв Валерій Юрійович

Моделювання є потужним засобом наукового пізнання, воно потребує інтеграції знань із різних навчальних дисциплін і, таким чином, сприяє формуванню світогляду з позицій єдиного підходу до вивчення різноманітних явищ навколишнього світу. Використання засобів інформаційних технологій для створення та аналізу комп’ютерних моделей посідає провідне місце у практичних застосуваннях, тому, говорячи про практичні застосування комп’ютерів, ми з необхідністю приходимо до потреби в ознайомленні з ним школярів.


РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Литвин Любов Мирославівна

Сьогодення вимагає від сучасного викладача використовувати в навчальному процесі нові підходи, нові методи донесення інформації. Цього вимагає сучасний стан справ: все більш широке впровадження інформаційних технологій майже у всі сфери життя та діяльності людини, в том числі й у процес навчання. Крім того, важливим є розробка таких методів, які були б не лише інноваційними, але й цікавими для сучасного здобувача вищої освіти. Перед викладачем із значним досвідом педагогічної роботи, незалежно від дисципліни, яку викладає, сьогодні стоять нові завдання. І вони пов’язані не тільки із необхідністю перманентного оновлення навчального матеріалу, а й з врахуванням особливостей психології й сприйняття навчального матеріалу сучасними студентами.


СТРУКТУРА ЕЛЕКТРОННО-НАВЧАЛЬНО МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ»

Габрусєв Валерій Юрійович, Головата Оксана Миколаївна

До появи комп'ютерів суспільство не володіло настільки потужним інструментарієм, здатним надати процесу навчання зовсім нових ознак. Тому про кардинальні зміні концепції навчання не могло бути мови. Після завершення початкового етапу комп'ютеризації освіти настав етап впровадження автоматизованих навчальних курсів, або, іншими словами, навчальних програм, зміст яких зводився до елементарного показу і гри в питання і відповіді. С. Пейперт відмічав, що «...велика частина того, що тепер робиться під назвою «технологія навчання» або «комп'ютери в освіті», все ще на стадії простого змішування старих методів навчання з новими технологіями....» Під старими методами навчання розуміється традиційне навчання, що має три складові компоненти: показ, пояснення, контроль засвоєння навчального матеріалу, і є процесом взаємодії вчителя й учня, спрямованого на досягнення визначених цілей навчання.


АНАЛІЗ ЯКОСТІ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Скиба Оксана Петрівна, Габрусєв Валерій Юрійович

Процес навчання та виховання потребує оцінювання, аналізу та коригування цих процесів. Успішність навчання вимірюється та оцінюється кількісними та якісними показниками. Головна мета – вимірювання та оцінювання – оптимізація навчального процесу та вдосконалення навчальних програм. Саме цим займається педагогічна діагностика (сукупність методів вимірювання та оцінювання кількісних та якісних показників успішності). Необхідність розробки системи параметрів педагогічної моделі учня було усвідомлено ще у 60-х роках минулого сторіччя. Видатні науковці розробили систематизацію властивостей знань, запропонували поняття рівнів навчальних досягнень і визначили систему основних діагностичних параметрів педагогічної моделі.


STEM-ОСВІТА, ЯК ОДНА ЗІ СКЛАДОВИХ ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Гаврилюк Марія Богданівна, Вельгач Андрій Володимирович

В умовах сучасного світу розвиток інформаційних технологій зумовлює необхідність оновлення освітнього процесу, впровадження інновацій. Одним із ефективних і актуальних способів досягнення поставлених цілей є використання STEM-освіти. Абревіатура «STEM» поєднює в собі перші букви наступних термінів: Sсience (науки), Technology (технологічний процес), Engineering (інженерія), Math (математика). Розвиток STEM-освіти відбувається у двох основних напрямах : 3D-моделювання і робототехніка. Проте впровадження STEM-освіти не обмежується лише факультативними заняттями. STEM, як підхід, має у собі безліч можливостей для застосування у навчальному процесі.


ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Генсерук Галина Романівна, Бойко Марія Миколаївна

Цифрова трансформація української освіти має на меті підвищення її якості, досягнення нових освітніх результатів, адекватних вимогам сучасного цифрового суспільства. Сьогодні з’являються нові вимоги до усіх учасників освітнього процесу: від особистісних і професійних якостей, творчих, креативних можливостей до знань і вмінь оперування ними. В цифровому суспільстві освіта людини протікає в умовах цифрового освітнього середовища, метою якого є розвиток цифрової компетентності особистості [1]. Сьогодні уряди більшості європейських країн докладають значні зусилля для модернізації систем освіти на основі застосування цифрових технологій. Розвиток цифрової освіти ініціює появу нових освітніх практик, що в свою чергу сприяє трансформації освітньої системи в цілому.


ЗАСОБИ СЕРВІСУ BIGBLUEBUTTON ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОНЛАЙН НАВЧАННЯ

Буяк Богдан Богданович, Терещук Григорій Васильович, Габрусєв Валерій Юрійович

Запровадження карантинних заходів змусило терміново вжити заходів для переходу до дистанційної форми навчання зокрема для проведення до онлайн навчальних заходів. ТНПУ вже досить тривалий час використовується система управління навчальними ресурсами Moodle відповідно до чинних вимог МОН України [1; 2]. Для науково-педагогічних працівників університету не було чимось незвичайним перейти від використання електронних курсів під час аудиторної та самостійної роботи до роботи за дистанційною формою навчання. Розглядаючи дистанційну форму навчання необхідно зазначити, що дистанційне навчання передбачає не тільки надання доступу до навчальних ресурсів зокрема теоретичного матеріалу, завдань для виконання, тестових завдань тощо, засобами системи управління навчальними ресурсами, але і налагоджену систему комунікації між викладачами та студентами як основної компоненти навчального процесу.