Усі статті

ТЕСТУВАННЯ ЯК НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Хохлова Лариса Григорівна, Хома Надія Григорівна

Виклики сьогодення все частіше змушують звертатися у вищих навчальних закладах до дистанційної форми навчання [2]. Дистанційна форма навчання передбачає в основному самостійну роботу студентів. При вивченні таких дисциплін як «Вища математика», «Математичний аналіз» студенти зазнають особливо великих труднощів. Завдання викладача, який створює контент для дистанційного навчання, по можливості полегшити процес отримання знань і зробити його результативним і ефективним. Для цього необхідна розробка і удосконалення спеціальних навчальних матеріалів для дистанційного навчання студентів. Одним з таких видів навчальних матеріалів є тести. Як відомо, виділяють наступні види систем завдань в тестовій формі: ланцюгові, тематичні, текстові, ситуаційні. В ланцюгових завданнях правильну відповідь на наступне завдання можно дать тільки в тому випадку, коли була дана правильна відповідь на попереднє завдання. Якщо студент, який відповідає на запитання тесту, не відповість правильно на попереднє завдання, то він не справиться і з наступними завданнями (якщо ланцюжок запитань містить декілька завдань). Основна причина цього ‒ змістова залежність відповідей. В якості прикладу ланцюгового завданння можно навести завданння, яке складається з двох частин [1]


ЧЕРЕЗ STEM-ОСВІТУ ДО ПРАКТИЧНИХ РІШЕНЬ (НА ОСНОВІ ВПРОВАДЖЕНОГО ДОСВІДУ У ГАЛИЦЬКОМУ КОЛЕДЖІ ІМЕНІ В’ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА)

Павлюс Василь Петрович, Чубей Олександра Орестівна

Ринок інновацій та інтелектуальних послуг сьогодні є «найгарячішим» у світі, а економіка суспільства впевнено рухається від товарної до інтелектуально-творчої. Змінюються традиційні види діяльності, зростає попит на фахівців технічних професій, як-от інженери та ІТ-спеціалісти і, як наслідок, змінюється система освіти, яка повинна відповідати вимогам сучасності та потребам особистості. Орієнтуючись на сучасний ринок праці, фахівці освітньої сфери кардинально переглядають навчальні програми, які мають безпосереднє відношення до підготовки майбутніх спеціалістів, до оволодіння ним такими технологіями та компетентностями, що задовольняють потреби інформаційного суспільства [2]. Стратегія розвитку вищої освіти України передбачає інтеграцію вищої освіти і науки, яка повинна досягатися шляхом підвищення якості дослідницької та інноваційної діяльності у закладах вищої освіти, а також формування у здобувачів вищої освіти дослідницької компетентності. Одним із актуальних аспектів підготовки хорошого фахівця технічних спеціальностей є фундаментальна підготовка у сфері природничо-наукових знань, на основі якої студенти вивчають фахові дисципліни.


РОЛЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ

Мацюк Віктор Михайлович

Постійна модернізація навчальних програм з фізики і оновлення змісту навчання приводить до пошуку нових методів, засобів і форм навчання та виховання. Для досягнення позитивних результатів навчання фізики сучасний вчитель повинен уміти швидко тиа ефективно адаптовуватися до тих змін, які відбуваються в освітньому процесі, бути активним учасником створення і формування ефективної методики навчання. Інноваційні процеси у системі освіти вимагають принципових змін у методиці підготовки вчителівпредметників для шкіл нового типу. Процес професійної підготовки і становлення педагога досліджували такі науковці як В. Бондар, А. Бойко, В. Бутенко, В. Гриньова, Р. Гуревич, А. Коломієць, О. Кондрашова, О. Лавріненко, Н. Ничкало, Н. Савченко, В. Шахов, М. Ярмаченко та ін.


STEM І STEAM ОСВІТА НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Солонецька Ганна Володимирівна, Кулик Катерина Романівна

STEM – це важлива спрямованість в освіті тому, що в найближчому прийдешньому прогнозованою є підвищена необхідність в IT-фахівцях, програмістах, інженерах, професіоналах в галузі високих технологій та ін [5]. Найближчим часом можуть з’явитись нові професії, які зв’язані з біотехнологіями та нанотехнологіями. Через те фахівцям майбутнього потрібна всебічна підготовка і знання з інженерії, природничих та технічних наук. STEAM-освіта - це новий напрямок в науці, пов'язаний з впровадженням перспективних інноваційних освітніх технологій і методів. STEAM: S-science, T - technology, E - engineering, A - art, M - mathematics, або: природничі науки, технологія, інженерне мистецтво, творчість, математика. Тобто, дисципліни, які стають найбільш затребуваними в модерному світі. Тому не дивно, що сьогодні розвиток STEAM - один з основних тенденціях в світовому навчанні. STEAM - це тільки засіб, що допомагає учням зробити перший крок на шляху усвідомлення комплексності світу, розуміння багаторівневих зв’язків між різними аспектами життя.


CMS MODX EVO ЯК ОДИН ІЗ ІНСТРУМЕНТІВ ФОРМУВАННЯ ІКТКОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ В ЗСО

Смірнова Вікторія Олександрівна, Вельгач Андрій Володимирович

На сьогоднішній день інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) займають важливе місце практично у всіх сферах людської діяльності. У сучасному світі люди повинні не тільки володіти необхідним обсягом знань, умінь і навичок, а й постійно розвиватися, самостійно визначати цілі пізнавальної діяльності, вміти знаходити оптимальні способи їх досягнення. У школі при навчанні інформатики сучасні вчителі вчать учнів старших класів правильно шукати необхідну інформацію, використовувати різноманітні інформаційні джерела, об'єктивно оцінювати отримані результати, раціонально організовувати свою діяльність і співпрацювати з іншими учнями. Дані способи навчання допомагають учням старших класів сформувати ІКТ-компетентність і наблизити процес навчання до завдань, які зустрічаються в реальному житті. ІКТ-компетентність - це здатність учнів використовувати інформаційні та комунікаційні технології для доступу до інформації, до її пошуку, організації, обробки та передачі. Сьогодні під ІКТ-компетентністю розуміється уміння учня використовувати інформаційні та комунікаційні технології, а також швидко вирішувати питання, що виникають у навчальній та іншій діяльності.


ХМАРНИЙ СЕРВІС WORDWALL У НАВЧАННІ ФІЗИКИ

Демкова Віта Олександрівна, Байда Анастасія Геннадіївна

В епоху інформаційної насиченості питання отримання інформації, її засвоєння та ефективного використання стають все більш вагомими. Навколишній світ сприймається людиною через систему аналізаторів, серед яких домінуючими є зоровий і слуховий. При дослідній перевірці ефективності запам’ятовування встановлено, що при слуховому сприйманні засвоюється 15% інформації, при зоровому – 25%, а в комплексі, тобто при зоровому і слуховому одночасно – 65% [3, с. 329]. Тексти підручників, орієнтовані на створення абстрактних образів в уяві школярів, зараз є менш привабливими, ніж яскрава віртуальна реальність, що з’являється на екрані пристрою. Важливим та необхідним стає процес поєднання вербальних і візуальних методів навчання. Тому одним зі способів підвищення ефективності та розвитку навчальних здібностей є візуалізація навчального матеріалу [2, с. 22]. Етап актуалізації опорних знань є складовою частиною майже кожного уроку. Учитель володіє різними методами й формами реалізації даного етапу, серед яких найбільш поширеними є опитування (усні або письмові, індивідуальні або фронтальні). З метою розширення класичних методів рекомендуємо додати інноваційні, розроблені на основі хмарних сервісів.


ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ГРАФІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ЗАСОБАМИ ТРИВИМІРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Карабін Оксана Йосифівна, Ворончак Володимир Ігорович

Актуальність теми дослідження викликана важливістю використання нових цифрових технологій, які сприяють загальному розвитку особистості, творчості, індивідуального досвіду тощо. Важливим залишається використання тривимірного моделювання для навчання у закладах вищої освіти. Процес дистанційного навчання на сьогоднішній час має забезпечуватися технологічно. Глобалізація, перехід до науково-інформаційних технологій, формування істотно міняють суть освіти, зокрема уявлення про її якість. Сьогодні використання 3D-моделювання майбутніми бакалаврами дає можливість підвищити цікавість до навчання, пояснити і водночас показати на практиці новий матеріал, забезпечити нові знання. Слід зазначити, що не кожен заклад вищої освіти має достатньо ресурсів і є забезпеченим необхідним устаткуванням та матеріалами. Також, однією із складових освітнього процесу є самостійна робота майбутніх бакалаврів. Студенти по-різному сприймають та засвоюють інформацію. І добре, коли викладач пояснює тему. Але виникає проблема, коли майбутнім бакалаврам не вистачає лише теоритичних відомостей.


ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВІРТУАЛЬНИХ ЕКСКУРСІЙ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Васютіна Тетяна Миколаївна, Золотаренко Тетяна Олександрівна

Актуальність теми зумовлена запровадженням карантинних обмежень в державі і пошуком педагогами нового змісту, форм, методів і засобів організації якісного освітнього процесу в умовах дистанційного навчання. Згідно з психологічними особливостями сприйняття здобувачів освіти молодшого шкільного віку та «золотим правилом дидактики» – принципом наочності, невід’ємною складовою якісно організованого освітнього процесу є використання навчальних екскурсій. Такий особливий вид освітньої роботи трактується як «методично продуманий показ визначних місць, в основі якого лежить аналіз об'єктів, а також уміла розповідь про події, пов'язані з ними» [3] та має на меті забезпечення реалізації дидактичних принципів наочності і зв’язку навчання з життям. Однак, карантинні обмеження унеможливлюють проведення екскурсій у звичному форматі, що викликає потребу пошуку інших шляхів її реалізації.


ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДОРОСЛИМИ

Веньгрін Марта Володимирівна, Носкова Маргарита Вячеславівна

Сучасна людина почувається більш впевнено, коли володіє хоч б однією іноземною мовою. Звісно, це не залежить від виду діяльності чи професії, адже у теперішній реаліях більшість фірм, компаній та установ співпрацює з іноземними компаніями. Часто на співбесідах незнання іноземної мови може бути вирішальним пунктом у прийнятті на роботу. Найбільш популярною є звісно англійська мова, але якщо зважити, що ми проживаємо на території Західної України, яка межує з Польщею, варто зазначити, польська мова доволі часто стає приорітетною у рейтингу роботодавців. Потреба сучасного суспільства в спеціалістах, які вільно володіють іноземною мовою в побуті та в професійній діяльності, зумовлює необхідність пошуку нових конструктивних ідей для вирішення проблеми оптимізації й інтенсифікації навчання іноземних мов, здобування нових знань та удосконалення рівня мовної і мовленнєвої підготовки [1].


СТВОРЮЄМО НЕЗАЛЕЖНЕ ОНЛАЙН СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ РОЗРОБКИ НОВИХ НАВЧАЛЬНИХ КУРСІВ НА ПЛАТФОРМАХ MOODLE та CANVAS

Микола Бармак

Карантин не лише виклик, а й нові можливості. Кожному викладачу потрібне незалежне он-лайн середовище для розробки нових навчальних курсів, які ще не включені в начальні плани, для власних педагогічних експериментів, «педагогічна пісочниця», а для студентів така освітня платформа, яка б враховувала б освітні потреби кожного здобувача освітніх послуг. Традиційне навчання навчальних закладах в наш час зазнає суттєвих змін на всіх стадіях навчального процесу. Завдяки сучасним технологіям усі форми занять можуть бути проведені як в аудиторії, так і дистанційно, але за різними методиками. У багатьох країнах світу, особливо у США, існує багато інституцій, які пропонують комбіновану або винятково дистанційну форму навчання, і вважають, що вона дає повноцінну освіту, при цьому є зручнішою для слухачів завдяки своїй гнучкості, оскільки слухачі можуть навчатися у зручний для них час, поєднувати роботу, обирати доступні навчальні матеріали, мають можливість багаторазово прослуховувати курс і самостійно визначати ті порції інформації, які вони здатні сприйняти за один раз.