Усі статті

ДИСТAНЦIЙНЕ НAВЧAННЯ У РOБOТI ВИКЛAДAЧA ПЕДКOЛЕДЖУ У СЕРЕДOВИЩI MOODLE

Aдaмiв Юлiя Oлегiвнa

Aктуaльність теми. ХХI стoлiття вимaгaє вiд членiв суспiльствa «нoвoгo мислення i дiй», iннoвaцiйних тa aльтернaтивних пiдхoдiв, групoвих дiй, прoфесiйнoї мoбiльнoстi i, як нaслiдoк, системaтичнoгo i ефективнoгo нaвчaння прoтягoм усьoгo свoгo життя. Девiз «life long learning» (нaвчaння прoтягoм життя) стaне oбoв‘язкoвим, нaвiть oснoвнoю умoвoю людськoгo iснувaння. Людинa мaйбутньoгo пoвиннa вiдпoвiдaти чoтирьoм oсвiтнiм критерiям, a сaме: вмiти «вчитися, щoб знaти», «вчитися, щoб дiяти», «вчитися, щoб жити рaзoм», a гoлoвне - «вчитися, щoб жити». Це тi принципи oсвiти, якi прoгoлoсилa у свoєму звiтi oргaнiзaцiя ЮНЕСКO [3].


STEM AS A KEY TO SUCCESS IN THE ENGINEERING EDUCATION

Daniel Jancarczyk

Abstract: The educational reform of science and mathematics is progressing at a slower rate than the development of advanced technologies. The acronym STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) has been accepted by many programmes as an important point in the rapid development of science education methods. The paper presents the the STEM system's attitudes and its use in the engineering education.


FORMATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION COMPETENCY OF FUTURE SPECIALISTS OF THE AUTOMOBILE TRANSPORT FIELD

Salnikov Bohdan Volodymyrovych,

Specificity of scientific and technological progress in modern society requires from the automobile industry specialist the flexibility of thinking, the ability to improve and to maintain their cognitive activity, in order to diagnose their own level of professional development. In the conditions of rapid development of information and communication technologies, it is important to raise the level of our own information culture. This theme is of current interest.


METHODS OF CRYPTOGRAPHY IN CAR2X SYSTEM

Uliana Iatsykovska

Introduction. Cryptography has one of the main places in securing systems of Car2X. In the last of the fifteen years, was increased the impact of attacks on the car industry. Security and protection against malicious attacks, is the main problem to automotive manufacturers [1]. In the middle of the 1990 years was started the development of Cryptography in a car. Standardization of automotive security began in Germany. There are two large projects of telematics infrastructure such as Toll Collect and the Digital Tachograph uses smart cards extensively and methods of cryptography. This system was paid a lot of attention of the security challenges [2].


ПРОБЛЕМИ ТА ВИКЛИКИ ЦИФРОВОЇ ОСВІТИ

Іваницький Роман Іванович, Ковальчук Ольга Ярославівна, Попіна Степан Юрійович

Актуальність теми. Ми живемо в епоху кардинальних змін, глобалізації та стрімкого технологічного прогресу. Результатом розвитку технологій нового покоління і глобальної автоматизації є заміна старих галузей виробництва новими. Щоб залишатись конкурентоспроможними на ринку праці, майбутнім потенційним працівникам доведеться придбати нові навички та вміння. Нова технологічна революція суттєво вплинула на всі сфери суспільного життя, включаючи й освіту. Сучасній молоді потрібна творча, гнучка та мотиваційна освіта, яка збільшить шанси на успішну кар’єру у будь-якій сфері діяльності, надасть можливість постійно адаптуватися та розвиватися. Така освіта передбачає баланс між викладанням знань і навичок та заохочення інновацій.


ПРОБЛЕМИ ШКІЛЬНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Іванюк Тетяна Георгіївна, Мартинюк Олеся Миронівна

Серед основ наук важливу роль відіграє математика. Вона завжди була невід’ємною складовою частиною людської культури, ключем до пізнання навколишнього світу, базою науково-технічного прогресу та важливою компонентою розвитку особистості. Математика містить у собі риси вольової діяльності, умоглядного міркування і прагнення до естетичної досконалості. Її основні і взаємно протилежні елементи — логіка й інтуїція, аналіз і конструкція, спільність і конкретність. Математику використовують у повсякденному житті, тому математичні знання і навички потрібні кожній людині, необхідні практично в усіх професіях.


ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРОГРАМУВАННЯ

Абрамик Марія Володимирівна, Олексюк Василь Петрович

Наука розвивається швидкими темпами. Ледь не щодня ми дізнаємось про створення нових пристроїв, про радикально інші підходи до вирішення тих чи інших проблем. Людям стають доступні нові, сучасні технології. Хоча й хмарні технології вже не є такою новинкою, вони продовжують займати чільне місце у багатьох інших сферах людської діяльності. Крім того, ми використовуємо хмарні технології й у буденному житті, навіть не помічаючи цього. Адже багато з нас є активними користувачами продуктів корпорації Google: Gmail, Google Документи, Таблиці та Презентації — усе це є хмарними сервісами, які задовольняють наші потреби у зручності й ефективності та, що найважливіше, дозволяють заощаджувати час.


СЕРЕДОВИЩА РОЗРОБКИ 3D МОДЕЛЕЙ АРХІТЕКТУРНИХ СПОРУД

Бабій Анастасія Володимирівна, Генсерук Галина Романівна

Сьогодні 3D - моделювання знаходить своє застосування в багатьох галузях людського життя. Однією з таких є візуалізація макетів архітектурних споруд, мікрорайонів, селищ з усією інфраструктурою. Жодна раніше створена технологія не відтворить так точно макет, як 3D-моделювання. Вибір оптимального програмного забезпечення для моделювання часто буває важким, так як непросто знайти програму, в якій був би весь необхідний функціонал.


ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ-ІНОЗЕМНИХ ФІЛОЛОГІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ В ШКОЛІ

Бабій Надія Василівна, Фурман Олена Андріївна, Костюченко Альона Миколаївна

На сучасному етапі розвитку освіти інформаційне середовище із засобу надання доступу до необхідної інформації перетворюється в компонент організації навчального процесу як закладах вищої освіти, так і в загальноосвітніх закладах. Інформатизація освіти – частина інформатизації суспільства – комплекс заходів щодо перетворення педагогічних процесів на основі впровадження інформаційної продукції, засобів та технологій у навчанні і вихованні. У вищій освіті цей процес вже реалізований на достатньому рівні. Зокрема, в КПІ ім. Ігоря Сікорського інформатизація освітнього процесу передбачена Тимчасовим положенням про організацію освітнього процесу [2].


ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПРИКЛАДІ СЕРВІСУ PREZI

Багрій-Заяць Оксана Андріївна

Використання новітніх інформаційних технологій у всіх сферах життя є актуальним питанням, дослідженням і впровадженням результатів якого займається безліч науковців. Розвиток сучасного суспільства вносить суттєві корективи в освітній процес вищої школи. У свою чергу, це призводить до переосмислення способу та методу передачі знань шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій, у тому числі із застосуванням різних онлайн-сервісів під час створення презентацій.