Усі статті

ЦИФРОВІ РЕСУРСИ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ

Генсерук Галина Романівна, Бойко Марія Миколаївна

В умовах цифрової трансформації освіти у майбутнього фахівця під час навчання у закладі вищої освіти повинні бути сформовані професійно важливі якості, зокрема: бажання самовдосконалюватися, готовність до безперервного професійного розвитку, уміння працювати в команді, толерантне ставлення до ділового партнера, навички ефективної комунікації і розв’язання конфліктів, ініціативність і самостійність в прийнятті рішень, швидка адаптація до роботи у цифровому освітньому середовищі. Саме система розвитку цифрової компетентності майбутнього фахівця обумовлює розвиток таких якостей [2]. Розуміння поняття цифрової компетентності настільки різноманітне, що не існує загальноприйнятого або загальновизнаного визначення. Вітчизняними та зарубіжними науковцями обґрунтовується ІТ-грамотність, цифрова грамотність, медіаграмотність, інформаційна грамотність, інтернет-грамотність. Різноманітність визначень терміну «цифрова компетентність» відображає його важливість. Для забезпечення якості розвитку цифрової компетентності необхідною є розробка системи індикаторів для моніторингу стану розвитку цифрових навичок та цифрових компетентностей [4].


ВИКОРИСТАННЯ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНФОРМАТИКИ У СТАРШИХ КЛАСАХ

Романишина Оксана Ярославівна, Худик Мар’ян Юрієвич

Сучасні інформаційно-комунікаційні технології все активніше впроваджуються в освітній процес загальноосвітніх навчальних закладів тим самим сприяють появі нових видів і форм його організації, зокрема змішаного навчання. Концепція «змішаного навчання», тобто поєднання офлайн- (або особисто) та онлайн-навчання, з’явилася ще у 1990-х як противага онлайннавчанню, проте вивчати та впроваджувати її почали лише з 2000-х років. Під змішаним навчанням (англ. «Blended Learning») розуміємо поєднання традиційних форм навчання з використанням електронного навчання, що характеризується застосуванням спеціальних інформаційних технологій, таких як мультимедіа, інтерактивні елементи і т.п. Освітній процес при змішаному навчанні станрвить послідовність фаз традиційного та електронного навчання, які чергуються в часі [1].


БІЗНЕС-АНАЛІТИКА ТА СЕРЕДОВИЩЕ MICROSOFT POWER BI

Балик Надія Романівна, Хортик Михайло Богданович

На даному етапі розвитку світового ринку його можна охарактеризувати високою невизначеністю товарів, тобто в будь-який момент компанія, не залежно від сфери своєї діяльності, може стикнутись зі зміною вартості ресурсів чи продукції. Не менш важливим фактором є зміна курсу іноземної валюти, бо ринок залежить від фактичного курсу, а не прогнозованого, що у свою чергу впливає на плани та можливості клієнтів на закупівлю. Звісно, більшість компаній намагаються вводити системи, а у деяких вони уже успішно використовуються, для ведення управлінського обліку та планування, але цей інструмент не виконує аналіз того, чи будуть досягнуті заплановані значення, за якими здійснювалася б оцінка діяльності компанії. Усім відомо, що бюджет, зазвичай, повинен передбачати незначний рівень відхилення від прогнозованих показників та їх граничне значення. Ситуація, з якою сучасне суспільство стикнулося у 2020 році, ніяк не була передбачена і, звісно, що це не було передбачено в бюджетах компаній. Тобто поточна ситуація виходить за рамки ліміту відхилення.


ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ РОЗРОБКИ ТА ДИЗАЙНУ ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНИХ МАТЕРІАЛІВ

Генсерук Галина Романівна, Голояд Яна Юріївна

У сучасному суспільстві цифрові технології займають центральне місце в розвитку системи освіти. Практично у всіх закладах вищої освіти є власний вебсайт, організовано групу в соціальних мережах, створені групи для швидкого оповіщення в месенджерах. Використання даних технологій дозволяє передати необхідну інформацію без додаткових витрат. Однак, не завжди отриманої інформації достатньо для прийняття рішення та організації освітньої діяльності. Для цього потрібна хороша і якісна реклама. Майбутнім абітурієнтам необхідно почути не тільки назви закладів освіти, а й отримати детальну інформацію про освітні програми, які їх цікавлять. Інтернет-реклама є одним з найбільш доступних способів впливу на цільову аудиторію. Тому вивчення її особливостей, критеріїв ефективності, способів розміщення є невід’ємною частиною в процесі формування цифрової компетентності майбутніх фахівців [1, 2].


ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ОСНОВІ ХМАРНОГО СЕРВІСУ G SUITE FOR EDUCATION

Генсерук Галина Романівна, Тарас Христина Михайлівна

Сьогодні цифрова трансформація суспільства ставить нові завдання перед системою освіти і зумовлює необхідність технологічних трансформацій в організації освітнього процесу. Така інноваційність знаходиться в нерозривній єдності з розвитком цифрової компетентності випускників закладу вищої освіти, який передбачає широкомасштабне впровадження цифрових технологій в процес підготовки фахівця, розвиток і створення нового програмного забезпечення [2]. Одним із сучасних і ефективних інструментів для вирішення завдань цифровізації освітнього процесу є хмарні сервіси, основною перевагою яких є відсутність витрат, пов’язаних із закупівлею, встановленням і технічною підтримкою відповідного програмного забезпечення. При цьому значна частина програмних продуктів, що використовують хмарні технології, є безкоштовними або поширюється зі значними знижками для закладів освіти.


ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ ТЕХНІКІВ-ТЕХНОЛОГІВ АВТОМОБІЛЬНОГО ПРОФІЛЮ

Дундюк Артем Юрійович

Проблема формування професійної компетентності майбутніх фахівців у процесі навчання у вищому навчальному закладі зацікавлює багатьох учених. Перехід світової спільноти до інформаційного суспільства, де пріоритетним вважається не просто нагромадження майбутніми фахівцями знань, предметних умінь і навичок, але формування уміння вчитися, оволодіння навичками пошуку інформації, здатності до самонавчання упродовж життя зумовлює інтерес науковців до аспектів формування професійної компетентності [2]. Проблема компетентності ґрунтовно досліджується в роботах С. Гончаренка, О. Дахіна, Б. Ельконіна, А. Маркова та ін. Психологічні проблеми формування професійних вмінь та якостей розглядаються І.Бехом, Г. Баллом, В. Семиченко . У працях В. Аніщенко, Н. Бібік, М. Васильєвої, Н. Демєнтьєва А. Михайличенко, О. Овчарук та ін. вивчаються питання професійної підготовки на основі компетентнісного підходу.


ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В СИСТЕМІ «КОЛЕДЖ - УНІВЕРСИТЕТ»

Джанда Галина Богданівна

Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі підвищує результативність підготовки майбутніх фахівців, спонукає виникненню принципово нового способу навчання, спрямовує студента на свідоме засвоєння знань у процесі виконання завдань педагогічної спрямованості, формує самостійність уже на початкових етапах навчання у вищому навчальному закладі. Підтримуємо думку науковця А. Литвина, що зазначає, що використання інформаційних можливостей сучасних технологій, а також їх різноманітних поєднань створює прорив у методиці організації та практичній реалізації навчального процесу під час вивчення різних дисциплін на всіх рівнях системи освіти. Студенти з пасивних спостерігачів перетворюються на учасників навчального процесу, розкривають свої творчі якості та індивідуальні можливості, набувають навичок самовираження [3, с. 22]. Проблемами фахової підготовки вчителів початкових класів до використання ІКТ займалися Н. Воропай, Ю. Дорошенко, І. Доніна, А. Коломієць, О. Кравчук, Г. Ломаковська, О. Майборода, Й. Ривкінд, Ф. Ривкінд, О. Снігур, О. Співаковський, О. Суховірський, В. Шевченко та ін.


ВИКOРИСТAННЯ IНФOРМAЦIЙНO-КOМУНIКAЦIЙНИХ ТЕХНOЛOГIЙ У ПIДГOТOВЦI ВЧИТЕЛIВ ТРУДOВOГO НAВЧAННЯ

Вiтрук Oльгa Aнaнiївнa

Нa сучaснoму етaпi рoзвитку oсвiти прoфесiйне стaнoвлення вчителя виступaє предметoм пoсиленoї увaги нaукoвцiв. Oсoбливoгo знaчення нaбувaє прoблемa якiснoї пiдгoтoвки мaйбутнiх вчителiв трудoвoгo нaвчaння у зaклaдaх фaхoвoї передвищoї oсвiти. Стрiмке збiльшення oбсягу нaвчaльнoгo мaтерiaлу з oднoчaсним зменшенням чaсу нa йoгo вивчення вимaгaє iнтенсифiкaцiї прoцесу нaвчaння. Тoму виникaє прoблемa неoбхiднoстi мoдернiзaцiї прoцесу нaвчaння у зaклaдaх фaхoвoї передвищoї oсвiти, з метoю фoрмувaння їх гoтoвнoстi дo впрoвaдження iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйних технoлoгiй в мaйбутню педaгoгiчну дiяльнiсть. У системi пiдгoтoвки вчителя трудoвoгo нaвчaння питaння специфiки йoгo прoфесiйнoї мaйстернoстi зaймaє дуже вaжливе мiсце. Сучaсний вчитель пoвинен не лише умiти нaвчaти , aле i дoскoнaлo вoлoдiти iнфoрмaцiйними технoлoгiями, твoрчo зaстoсoвувaти їх в oсвiтнiй дiяльнoстi. Прoблемa рoзрoбки метoдики нaвчaння прoфесiйних дисциплiн з викoристaнням нoвих iнфoрмaцiйних технoлoгiй, гaрмoнiйне пoєднaння трaдицiйних метoдичних систем нaвчaння iз сучaсними iнфoрмaцiйнoкoмунiкaцiйними технoлoгiями зaлишaється дoсить aктуaльнoю. Aле, як пiдтверджує прaктикa, вaжливoю умoвoю впрoвaдження нoвих iнфoрмaцiйних технoлoгiй у нaвчaльний прoцес у зaклaдaх фaхoвoї передвищoї oсвiти є нaлежнa пiдгoтoвкa студентiв[3, с.56].


СИСТЕМИ КОМП’ЮТЕРНОЇ АЛГЕБРИ ЯК ІНСТРУМЕНТ МАТЕМАТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Галан Василь Данилович, Дільна Наталія Зіновіївна

Розвиток математичної науки тісно переплітається з розвитком цифрових технологій. Науковці часто застосовують комп’ютерну математику для підтвердження своїх гіпотез на прикладах, для графічної представлення поведінки функцій, для спрощення складних описів, тощо. У підтвердження наведемо роботу, в якій представлений метод встановлення D-стійкості симетричного розв'язку скалярних симетричних лінійних та нелінійних функціональних диференціальних рівнянь [3]. Автори визначають загальні умови однозначної розв'язності початкової задачі для симетричних функціональних диференціальних рівнянь; демонструють умови для симетричних властивостей єдиного розв’язку симетричних функціональних диференціальних рівнянь. На даний час існує велика кількість програм для математичних розрахунків, які отримали назву систем комп’ютерної алгебри (СКА). Це комплексні програмні засоби, які дають змогу виконувати широке коло задач математичного спрямування та автоматизувати обчислення як в чисельній так і в символьній формах [2]


ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ

Барна Ольга Василівна, Мельник Оксана Сергіївна

Підприємницька компетентність визначається як сукупність особистих здібностей, якостей та навичок учня, що забезпечує успішне підприємництво [1]. Вона включає: можливість впровадження творчості та інновацій, компетенції в галузі спілкування, організації, управління проектами, планування дій та прийняття ризиків, сприйнятливість, а також знання та навички, необхідні для створення нового підприємства та втілення ідеї в її успішному розвитку. Підприємництво – це вміння учнів планувати й управляти проєктами, що мають культурну, соціальну або комерційну цінність. Ця компетентність базується на здатностях вирішувати проблеми, ініціативності, наполегливості та вмінні співпрацювати. Ряд науковців досліджували питання формування підприємницької компетентності на різних рівнях [2; 3]. Однак питання формування цієї компетентності цифровими засобами, що особливо актуально за умов використання на уроках інформатики дистанційних технологій, залишилось поза ретельним аналізом науковців. Метою нашого дослідження є добір цифрових засобів формування підприємницької компетентності в базовому курсі інформатики.