Усі статті

ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА У ЗВО У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ПОШИРЕННЯМ КОРОНАВІРУСУ СОVID-19

Суятинова Катерина Євгеніївна

Актуальність теми зумовлена впровадженням інноваційних технологій в організацію освітнього процесу у зв’язку із поширенням коронавірусу СОVID-19. Донині поняття «дистанційна освіта» та «дистанційне навчання» вживалося тоді, коли хотіли розширити можливості і надати освітні послуги усім бажаючим, модернізувати систему освіти, створити умови для особистісного розвитку особистості, підвищення якості і конкурентоспроможності освіти та ін. На сучасному етапі ці поняття дають єдину можливість здобути освіту. Проблема дистанційної освіти (ДО) та / або дистанційного навчання (ДН) не нова, проте єдиної думки щодо визначення даних дефініцій поки не існує.


АСИНХРОННА КОМУНІКАЦІЯ В ПРОЦЕСІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ: ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ

Синоруб Галина Петрівна

Для забезпечення повноцінного функціонування навчального процесу в умовах карантину визріла необхідність у вдосконаленні методів і принципів дистанційного навчання, завданнями якого є забезпечення індивідуальної спрямованості навчання, створення комфортних умов для студентів і викладачів із урахуванням індивідуальних психологічних особливостей, розвиток інформаційної культури, вдосконалення навичок використання педагогічних та інформаційних технологій. Безумовно, відбувається соціалізація навчання в нових умовах та з новими інноваційними підходами. Процес адаптації до нової реальності полягає в тому, що окрім фізичної відстані скорочується соціальна дистанція, яка відіграє важливу роль як в навчальному процесі, так і в житті загалом.


ЕЛЕКТРОННИЙ ПОСІБНИК, ЯК ОДИН З ЗАСОБІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Мотало Галина Михайлівна, Гоменюк Ганна Володимирівна

Час змінюється і разом з тим змінюються і завдання, форми та методи навчання. Для того, щоб встигнути за розвитком світу потрібно вміти користуватися новими інформаційно-комунікаційними технологіями та ефективно застосовувати отримані знання в повсякденному житті, вміти швидко переорієнтовуватися з однієї діяльності на іншу. Саме такий швидкий темп розвитку призвів до того, що звичні нам методи навчання стають мало ефективними і стикнувшись з цією проблемою «людство» почало переосмислювати підходи до навчання в результаті чого утворилися нові форми і засоби навчання. Однією з таких форм є дистанційне навчання, яке тісно пов’язане з новим засобом навчання, а саме електронним посібником.


ВИКОРИСТАННЯ СЛУЖБИ G SUITE FOR EDUCATION ДЛЯ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ

Шуль Марія Володимирівна, Карабін Оксана Йосифівна

У час стрімких змін в сучасному інформаційному суспільстві невід’ємним атрибутом людської діяльності стають цифрові технології. Зростають вимоги до якості надання освітніх послуг. Головним завданням освітнього середовища повинна бути можливість забезпечувати всебічний розвиток особистості учня, розвивати критичне мислення, а також формувати і розвивати цифрові компетентності [1]. Саме тому, однією з десяти ключових компетентностей, що закладені в Концепції Нової української школи є інформаційно-цифрова компетентність, яка «застосовує інформаційно-комунікаційні технології для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією в усіх сферах життя людини, а також розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо)» [3].


ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ PYTHON В РІЗНИХ ФОРМАХ НАВЧАННЯ

Струк Оксана Олегівна, Струк Олександр Сергійович

Стрімкий розвиток сприяє модернізації сучасної системи освіти. Сучасна дистанційна освіта – це розгалужена система передачі знань на відстані за допомогою різних засобів і технологій, яка сприяє отриманню студентами необхідної інформації для використання у практичній діяльності [1]. Дистанційне навчання — це така форма організації навчального процесу та педагогічна технологія, основою якої є керована самостійна робота студентів та широке застосування у навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій [3]. В Україні проблемі дистанційної освіти присвячено роботи В. Бикова, В. Габрусєва, О. Глазунової, Н. Думанського, О. Захар, П. Камінської, В. Кухаренка, Н. Морзе, К. Обухової, В. Олійника, Є. Полат, О. Рибалко Н. Сиротенко, О. Спіріна, Ю.В. Триуса.


КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ З ВИКОРИСТАННЯМ СЕРЕДОВИЩА SCRATCH

Василенко Ярослав Пилипович, Левко Вікторія Ігорівна

У сучасному інформаційному суспільстві постійно зростає потреба в творчих, професійно компетентних, соціально-мобільних особистостях, відкритих усьому новому, що вміють знаходити нестандартні рішення в різних ситуаціях. Тільки такі люди можуть реалізовувати себе в будь-якій сфері діяльності. Характерною рисою сучасного суспільства є також широке використання різноманітних технічних пристроїв («гаджетів») практично у всіх сферах діяльності для вирішення найрізноманітніших завдань: від соціально-побутових до науково-виробничих. Розвиток творчих здібностей людини починається в дитинстві. Щоб підготувати фахівця, що володіє творчими здібностями і професійно володіє сучасною технікою та інформаційними технологіями, необхідно починати це робити в дошкільному та молодшому шкільному віці.


ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ РІЗНИХ ЯВИЩ НАВКОЛИШНЬОГО СВІТУ

Роговченко Юрій Васильович, Грод Інна Миколаївна, Балик Надія Романівна, Василенко Ярослав Пилипович

Впровадження в навчальний процес комп’ютерно орієнтованих технологій навчання відкриває перспективи щодо розширення та поглиблення теоретичної бази знань і надання результатам навчання практичної значущості. Для вивчення різних явищ навколишнього світу у всіх наукових дисциплінах використовуються методи моделювання. Розвиток будь якої науки йде від накопичення фактів, їх систематизації, опису (у тому числі математичного) до встановлення загальних принципів і законів, які дозволяють будувати моделі, використовуючи мінімальну кількість вихідних даних, які встановлюють причинно наслідкові зв'язки між різними явищами. Про роль задач в розвитку пізнавального інтересу, творчих можливостей при вивченні математичного моделювання йдеться в [1].


РОЗВИТОК ЦИФРОВОГО ІНТЕЛЕКТУ. 8 ЦИФРОВИХ НАВИЧОК, НЕОБХІДНИХ КОЖНІЙ ДИТИНІ

Павловска Тетяна Тарасівна, Балик Надія Романівна

У попередньому поколінні всі цифрові технології та засоби масової інформації були тільки навичками для ринку конкретної ніші. Сьогодні – це ключове уміння, щоб бути успішним у більшості професій. Цифрові навички стали невід’ємною складовою результатів сучасної освіти. Національна програма цифрової освіти передбачає рівномірно розподілений доступ до технологій з урахуванням соціально-економічної мобільності. Важливе завдання для цього покоління виходить за рамки розгляду технологій як простого інструменту або як платформи для освіти. Натомість, слід почати думати про те, як розвивати здатність та впевненість наших студентів до вищого рівня в інтернеті та офлайн, у цьому новому світі, де цифрові медіа є всюдисущими.


СУЧАСНА ПАРАДИГМА ОСВІТИ ТА МОДЕЛЮВАННЯ

Онищук Софія Олександрівна, Грод Інна Миколаївна

Сучасна освітня система повинна підтримати перехід від принципу навчання до принципу самонавчання. Цей перехід особливо важливий в інформаційному суспільстві і відкритій освіті. Міжпредметна освіта це не простий інтуїтивний зв'язок дисциплін, це не просте накопичення квантів знання та навичок. Це використання індивідуальних і суспільних знань, утворення нових знань. «Відкритість» освіти, освітнього навколишнього середовища (системи та оточення) це не лише відкритість на вході, а відкритість входу, структури, ресурсів та стратегій досягнення мети [2]. Проблема має багато аспектів: економічний, філософський, педагогічний, науково технічний, юридичний, тощо. Підтримка класичних освітніх систем типу «знати вміти мати навички», «ядро технології навчання викладач», «мета навчання передача знання» в сучасному динамічному інформаційному світі вже недостатня.


ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ОСВІТИ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Йордан Ганна Мирославівна, Йордан Христина Василівна

XXI століття називають століттям освіти, що пов’язано з розгортанням інформаційної революції, де знання, інформація, інтелект не лише актуалізують свій статус у системі суспільної життєдіяльності, але й постають у ролі його головної рушійної сили [2, с. 3]. Специфіку та особливості розвитку сучасного інформаційного суспільства відображає освіта, яка однозначно потребує трансформації та модернізації, що обумовлено необхідністю її відповідності потребам суспільного розвитку, зважаючи на прискорення темпів життя, наростання потоків інформації та вдосконалення технологій. Одним з головних пріоритетів стає інформатизація освіти як гарант майбутнього інтелектуального потенціалу нації.