Усі статті

ORGANIZATION OF DISTANCE LEARNING IN MOTOR TRANSPORT TECHNICAL COLLEGE OF KRYVYI RIH NATIONAL UNIVERSITY

Zikrach Ruslan Kostiantynovych, Romanets Daniil Yuriovych

The state of modern professional pre-higher education requires new systemorganizational approaches to the development of the educational environment in the condition of a pandemic. Teachers and students of Motor transport technical college of Kryvyi Rih National University have to cope with a number of tasks:  to use varieties of distance and combined learning;  to get acquainted with the key features and instruments of each format;  to organize the educational process using distance learning technologies;  to get acquainted, study and adopt methods of distance and combined learning. Teachers and students of the college created a single educational space on the Google Classroom platform, which is perfect for free movement of information, quick access for all participants in the educational process. Single educational space moved the college to a new level of education which creates comfortable and harmonious conditions for the teaching staff of the college during the preparation and carrying out of lectures and practical lessons.


ВИКОРИСТАННЯ ОН-ЛАЙН ІГР ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ НАСТУПНОСТІ У ФОРМУВАННІ УЯВЛЕНЬ У ДІТЕЙ ПРО ПРИРОДУ ПЛАНЕТИ ЗЕМЛЯ ТА ВСЕСВІТ

Кравчук Юлія Володимирівна, Янчук Тетяна Віталіївна, Мисліцька Наталія Анатоліївна

Навчальна діяльність як провідна в молодшому шкільному віці пов'язана з ігровою діяльністю, актуальність якої зберігається. З початком шкільного навчання у формах, змісті та спрямованості ігрової діяльності відбуваються зміни, які полягають перш за все у зростанні підпорядкованості гри навчальній діяльності, в інтеріоризації ігрових дій (в поступовому переході від ігор в плані зовнішніх дій до ігор у внутрішньому плані уяви), в збільшенні значення ігор з досягненням певного результату, зокрема інтелектуальні ігри, в зростанні ролі ігор з правилами дидактичних і комп'ютерних ігор. Дидактичні ігри в роботі з молодшими школярами забезпечують ефективну адаптацію при зміні ігрової діяльності на навчальну. Дидактично ігри покликані розв’язувати конкретні навчальні завдання на основі ігрової мотивації. Використання дидактичних ігор в діяльності з молодшими школярами забезпечує плавний перехід від гри до навчальної діяльності, є ефективним засобом включення дітей в навчання, зберігаючи стійку пізнавальну мотивацію.


ІНТЕГРАЦІЯ ТРАДИЦІЙНИХ ТА ІННОВАЦІЙНИХ ПРИЙОМІВ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ ДОВЖИНИ

Гончар Людмила Володимирівна, Заболотний Володимир Федорович

Формування поняття довжини розпочинається в дошкільному віці і продовжується у початковій та базовій школі. Досить детальні рекомендації щодо формування цього поняття у першому класі подано у роботі Н.Листопад [2]. Методист звертає увагу на наступні етапи формування даного поняття: - актуалізація поняття довжини та пояснення учням тлумачення самого терміну, таким чином, щоб зміст терміну «довжина» асоціювався з лінійною протяжністю предмета і формувалось розуміння, що чим більшу протяжність має предмет, тим його довжина більша. - ознайомлення з прямою лінією і відрізком як «носіями» лінійної протяжності; узагальнення уявлення про залежність числового результату від величини тієї мірки, за допомогою якої вимірювався даний відрізок; - ознайомлення з одиницею виміру відрізків – сантиметром та метром, причому в якій послідовності вирішує учитель самостійно; - ознайомлення з одиницею виміру відрізків – дециметром: під час вивчення чисел від 11 до 20.


ВИКОРИСТАННЯ SUNRAV SOFTWARE ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ «ЛОГІКА» СТУДЕНТАМ ЮРИДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Ковальчук Ольга Ярославівна, Габрусєв Валерій Юрійович

Через пандемію тема інновацій в освіті ніколи не була настільки важливою. COVID-19 спонукав мільйони людей працювати дистанційно та вчитися з дому, актуалізуючи потребу у цифрових навичках та інструментах онлайн-навчання. Пандемія створює можливість переосмислити навчання у вищій школі. Сьогодні весь світ перейшов на дистанційну освіту, доступність та якість якої неможливо забезпечити без застосування ефективних інструментів електронного навчання. Сучасні виші повинні адаптуватись до нових реалій, забезпечити студентам надання якісних віртуальних освітніх послуг і набуття навичок, необхідних для побудови успішної кар’єри. Сьогодні великої цінності набувають поведінкові навички: гнучкість та пристосованість до змін зараз є найважливішими, за якими слідує управління часом та здатність ефективно працювати в командному середовищі [1].


ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦІЇ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДІВ З ХІМІЇ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Буждиган Христина Василівна, Пахомов Юрій Дмитрович

Сьогодні ми спостерігаємо глобальну комп’ютеризацію в освіті. І вчитель має встигати за розвитком інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та використовувати нові підходи до навчання, нові методи та форми подання навчальної інформації для активізації пізнавальної діяльності учнів. Окрім того, необхідно докласти зусиль, щоб будь-яку тему подати різносторонньо, з урахуванням міжпредметних зв’язків, задля формування в учня цілісної картини світу, а не окремих його частин. Використання ІКТ у викладанні хімії дає можливість вчителю доступно пояснити теоретичний матеріал, підвищити інтерес учнів до навчання, краще утримати їх увагу [1, 2].


ЕКОЛОГІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ: НОВІ МОЖЛИВОСТІ

Балик Надія Романівна, Шмигер Галина Петрівна

Освіта перебуває у стані змін – відбувається перехід від традиційної практики до нової парадигми викладання та навчання. Під впливом значних соціальних та технологічних змін сучасності парадигми навчання змінюються у напрямі до трансформативного навчання та формування екології навчання у мережі. Зараз відбувається визначення сучасних вимірів того, що називають «трансформативне навчання». Екологія дистанційного навчання досліджує перетворення в характері педагогіки, які супроводжують електронне навчання через використання цифрових технологій. Самі технології є педагогічно нейтральними, але вони опосередковують або доповнюють відносини між учнями, студентами та учителями [3]. Ми припускаємо, що екологія дистанційного та електронного навчання може відігравати ключову роль у зміні сучасної системи освіти. Важливо визначити ті аспекти освітніх та цифрових технологій, які створюють нові педагогічні відносини та породжують нові види навчання [1].


ГЕОМЕТРИЧНІ ЗАДАЧІ НА ПОБУДОВУ В СЕРЕДОВИЩІ GEOGEBRA

Хохлова Лариса Григорівна, Хома Надія Григорівна

В сучасних школах все частіше інформаційно-комп’ютерні технології (ІКТ) використовуються не тільки на уроках інформатики, а й при вивченні інших предметів. Одним з таких є і геометрія. Використання інформаційних технологій на уроках дає можливість вчителю вирішувати відразу кілька завдань: 1. підвищення мотивації учнів до навчального процесу; 2. візуалізація використовуваного матеріалу; 3. моделювання процесів та явищ; 4. використання різноманітних методів і форм навчання. Метод візуалізації заснований на одному з основних дидактичних принципів – принципі наочності. Реалізувати принцип наочності, перетворити математичні факти на прості і доступні вчителеві допоможуть «інтерактивні геометричні середовища». На сьогодні відома


ЗАСТОСУВАННЯ ВІЗУАЛЬНИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ У ПРОЦЕСІ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ

Романенко Тетяна Василівна, Русіна Наталія Геннадіївна

Проблема застосування візуальних технічних засобів, зокрема інтерактивних дошок, графічних планшетів під час електронного навчання (енавчання) студентів вітчизняних закладів вищої освіти є актуальною. Певні складнощі опрацювання навчального матеріалу зумовлюють знаходження шляхів вирішення питань вивчення фундаментальних природничоматематичних, технічних дисциплін у процесі е-навчання. Тому що, під час енавчання мають бути використані сучасні технічні освітні засоби, які сприяють продуктивній організації процесу навчання (виокремлення потрібного формату проведення занять, обирання практичних знарядь, візуальній подачі освітньої інформації та іншого). Упровадження цих технічних засобів для проведення практичних та лабораторних занять потребує виваженого уміння їх реалізації.


ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ФОРМАЛЬНОЇ, НЕФОРМАЛЬНОЇ ТА ІНФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ: ПРОБЛЕМАТИКА В УМОВАХ САМОІЗОЛЯЦІЇ

Пєхота Олена Миколаївна, Купенко Олена Володимирівна

Особливістю 2020-2021 навчального року стало визначення рівнів епідемічної небезпеки з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19. Зокрема «червоним» рівнем передбачено заборону відвідування закладів здобувачами освіти [3], натомість запроваджується дистанційне навчання. В таких умовах актуальним вбачається зрозуміти можливості та ризики інформатизації освіти. В умовах «червоного» рівня епідемічної небезпеки формальна освіта школярів і студентів стала можливою лише завдяки попереднім напрацюванням науковців і викладачів-інноваторів щодо інформатизації навчання.


ЕЛЕКТРOННИЙ ПIДРУЧНИК ЗА ДOПOМOГOЮ СЕРВIСУ OURBOOX В УМOВАХ IНФOРМАТИЗАЦIЇ OСВIТИ

Захарчук Юлiя Oлегiвна

Сьoгoднi свiт немoжливo уявити без нoвiтнiх iнфoрмацiйнoкoмунiкацiйних технoлoгiй (IКТ), якi активнo прoникають у всi сфери нашoгo життя. Зрoстає кiлькiсть людей, якi працюють у сферi iнфoрмацiйних технoлoгiй, кoмунiкацiй i вирoбництва iнфoрмацiйних пoслуг, збiльшується рoль iнфoрмацiї, яка пoстiйнo oнoвлюється, у життi суспiльства, ствoрюється глoбальний iнфoрмацiйний прoстiр, i все частiше йдеться прo перехiд дo iнфoрмацiйнoгo суспiльства i неoбхiднiсть фoрмування в учнiв навичoк ХХI стoлiття та iнфoрмацiйнoї культури [8, с. 31-32]. Традицiйнi фoрми та метoди навчання, щo передбачають викoристання лише паперoвих нoсiїв iнфoрмацiї, уже не мoжуть задoвoльнити таких учнiв. Саме тoму питання фoрмування iнфoрмацiйнo-oсвiтньoгo середoвища за дoпoмoгoю сучасних iннoвацiйних IКТ для пiдвищення ефективнoстi навчальнo-вихoвнoгo прoцесу, вихoвання твoрчoї, активнo мислячoї, успiшнoї в майбутньoму життi oсoбистoстi сталo вимoгoю сьoгoдення. Це неoдмiннo стoсується саме електрoнних пiдручникiв, щo на сьoгoднi сталo невiд’ємнoю частинoю авчальнoгo прoцесу, за дoпoмoгoю яких навчальний прoцес стає пoвнoцiнним та цiкавим для сприйняття учнями [8, с. 34-36].