Усі статті

ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ УЧНІВ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ

Гніденко Тетяна Петрівна

В останні роки в багатьох розвинутих країнах та країнах, що розвиваються, все більшу увагу приділяють підвищенню фінансової грамотності населення. Це процес, який почався в окремих країнах в формі окремих ініціатив суспільних та приватних організацій, спрямованих на надання послуг громадянам в управлінні особистими фінансами та інформуванню про ті чи інші фінансові послуги, поступово розвинувся до рівня національних програм та стратегій розвитку, а також програм розвитку Європейського Союзу, Всесвітнього банку, Організації економічного співробітництва та розвитку та інших установ і організацій.


СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ З ВИКОРИСТАННЯМ СЕРВІСУ OURBOOX

Галик Степан Деонізійович

Розвиток інформаційного суспільства в значній мірі відображається на сучасних технологіях освіти. В Україні науковцями, вчителями практиками, програмістами та всіма небайдужими людьми активно створюється сучасне освітнє середовище. Державні інституції в 2018 році розпочали розробку національної е-платформи. Ринок освітніх продуктів збагатився е-підручниками, дистанційними курсами для потреб учнів. В контексті реформи Нової української школи [1] важливо для вчителя удосконалювати власну професійну компетентність, в тому числі й цифрову як її складову частину. Одним із перспективних шляхів є використання сучасних онлайн-сервісів для розроблення навчально-методичного забезпечення предмета, який вчитель викладає.


МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РОБОТИ З ПІДРУЧНИКОМ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ В 2 КЛАСІ

Галик Степан Деонізійович, Барна Ольга Василівна

Оновлення змісту шкільної освіти зумовлене вимогами розвитку суспільства, впровадженням сучасних засобів та технологій навчання. Одним із аспектів такого оновлення є впровадження інтегрованих курсів, які поєднують декілька освітніх галузей Державного стандарту початкової освіти. У 2 класі Нової української школи завдання інформатичної освітньої галузі реалізовані в інтегрованому курсі «Я досліджую світ». Методична система нової навчальної дисципліни наразі перебуває у стадії активного становлення, тому актуальною проблемою є розгляд складових цієї системи. У своєму дослідження ми зупинимось на одній із складових методичної системи навчання інформатики в інтегрованому курсі – засобах навчання.


РОЗРОБКА WEB-САЙТУ «IT-EDUCATION» З ВИКОРИСТАНЯМ ФРЕЙМВОРКУ BOOTSTRAP

Віжевський Тарас Вікторович, Карабін Оксана Йосифівна

В умовах масової інформатизації та оцифровування певних сфер життя суспільства та інтеграції його в світовий інформаційно-освітній простір важливого значення набуває ефективне використання інформаційно-цифрових технологій в освітній сфері. Суттєва роль при цьому належить web-технологіям, які проникають і в освітню галузь, та сприяють швидкому перехід від індустріального суспільства до інформаційно-технологічного забезпечуючи новаторство в навчально-виховній та науково-методичній роботі. Використання в освітньому процесі інформаційно-цифрових технологій, також, значно посилює його навчально-дидактичну ефективність.


УПРОВАДЖЕННЯ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ У ПРОФІЛЬНОМУ НАВЧАННІ ІНФОРМАТИКИ

Барна Ольга Василівна, Божук Наталія Ігорівна

Реалізація змісту освіти в старшій школі, визначеного Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, що затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392, у відповідності до навчальних планів освітньої програми для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти, затвердженої наказом МОН від 20.04.2018 № 408 [1], забезпечується в тому числі й вивченням «Інформатики» як вибірково-обов’язкового предмета. При цьому курс інформатики для старшої школи (рівень стандарту) має модульну структуру і складається з двох частин – базового та вибіркових (варіативних) модулів.


ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ GOOGLE CLASSROOM У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЗВО

Романенко Тетяна Василівна, Висоцький Олексій Сергійович

Нині в системі освіти дистанційне навчання набуває популярності серед студентів та викладачів. Для забезпечення організації вивчення дисциплін на відстані застосовуються online платформи, наприклад, Moodle, Google Classroom та ін. Навчальна платформа Moodle вже застосовується довгий час, а веб-сервіс Google Classroom є відносно новим. Оскільки багато хто ще не мав досвіду використання веб-сервісу як провідного засобу проведення і керування навчальним курсом, слід охарактеризуємо його особливості використання, переваги та недоліки у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців ЗВО.


ДИСТАНЦІЙНА ФОРМА НАВЧАННЯ ЯК ІННОВАЦІЯ У ВИКЛАДАННІ В ТЕРНОПІЛЬСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМ. І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО

Равлів Юлія Андріївна, Ястремська Світлана Олександрівна

Сучасним етапом розвитку вищої медсестринської освіти в Україні стало входження до європейського та світового освітнього і наукового простору, що сприятиме гармонізацію вітчизняних і міжнародних стандартів вищої освіти [1,6]. Поняття «інновація» означає нововведення, введення чогось нового. Впровадження інноваційних засобів є значним кроком вперед в розвитку здійснення освітньої діяльності. Введення електронно-інформаційних засобів в освіту та велика потреба спеціалістів вищого медсестринського рівня стали поштовхом до запровадження дистанційної форми навчання в Тернопільському національному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського МОЗ України.


ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ СУДЕНТІВ-ЕКОНОМІСТІВ

Македон Геннадій Петрович

Застосування у навчальний процес вищих закладів освіти України і, зокрема, майбутніх економістів засобів інформаційних технологій набуває дедалі більшої актуальності, і тому використання у навчальному процесі інструментарію ІТ розглядається як один із актуальних факторів організації сучасного навчання студентів-економістів, з акцентуванням навчання на використанні мультимедійних засобів та інтернет-ресурсів. Мультимедійні комп’ютерні засоби дозволяють проектувати і моделювати комунікативну діяльність, опановуючи новітні навички, індивідуалізувати та диференціювати навчання, підвищити мотивацію студента-економіста, розширюючи обсяги знань і сприяти самооцінці студентів [2, 3].


ДИДАКТИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЗАСОБАМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Коханко Оксана Григорівна

Дистанційною формою навчання вже сьогодні нікого не здивуєш. Вона активно впроваджується на усіх освітніх рівнях. Саме така форма навчання забезпечує реалізацію права на доступність освіти кожній людині, що передбачено Законом про освіту. Особливо активно дистанційне навчання впроваджується у системі вищої освіти і педагогічні ЗВО не виключення. Врегулювання прав та обов'язків тих, хто навчається дистанційно і тих, хто викладає дистанційні курси відбувається згідно Положення про дистанційну освіту та Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні.


СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Ілійчук Любомира Василівна

Протягом останніх років проводяться програмні дослідження з питань визначення й обґрунтування науково-методичних засад впровадження дистанційного навчання в закладах освіти. Дана форма навчання є не тільки найбільш прийнятною з точки зору економії як фінансового, так і часового ресурсу, але й здатна задовольняти потреби широкого кола споживачів освітніх послуг. Дистанційне навчання здійснюється завдяки використанню комп’ютерних і телекомунiкацiйних технологiй, якi забезпечують iнтерактивну взаємодiю викладачiв та студентiв на рiзних етапах навчання, а також самостiйну роботу здобувачів вищої освіти з матерiалами iнформацiйної мережi.