Усі статті

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ WEB-ДИЗАЙНЕРІВ В РАМКАХ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ПРОЕКТУВАННЯ ІНТЕРНЕТ РЕСУРСІВ

Вельгач Андрій Володимирович

Актуальність теми. На ринку освітніх послуг присутній великий попит на навчання основам web-дизайну. На сьогоднішній день немає встановленого розуміння того, яке місце в професійній підготовці з різних спеціальностей має займати навчання web-дизайну; до цих пір не виявлено структури і змісту інформаційно-професійної компетентності сучасних фахівців в системі вищої освіти; не розроблені ефективні педагогічні технології навчання web-дизайну у закладах вищої освіти (ЗВО). Аналіз науково-педагогічної літератури та дисертаційних досліджень [1-4] показав, що проблема організації і розробки інтерактивних технологій інформаційно-орієнтованої підготовки web-дизайнерів в системі вищої освіти, без сумніву, є актуальною і недостатньо розробленою.


ЗАСТОСУВАННЯ СЕРЕДОВИЩА JUPYTER І JUPYTERHUB ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ РYTHON

Войтенко Альона Ярославівна, Габрусєв Валерій Юрійович

У сучасних умовах, інформаційні технології є рушієм розвитку наукових досягнень за рахунок збільшення швидкості обміну інформацією, розробки нових моделей функціонування та розвитку систем, виконання складних математичних розрахунків, дослідження у галузі штучного інтелекту та багато іншого. Результати програмування ми використовуємо щодня: смартфони, комп'ютери, автомобілі і навіть освітлення приміщень. Існує невелика кількість мов програмування та програм для роботи з ними, що можна застосовувати у навчальному процесі. Звичайно все залежить від вікової категорії учнів, профілю навчання та технічних можливостей школи.


ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Волос Любов Степанівна, Генсерук Галина Романівна

Сьогодні розвиток суспільства характеризується бурхливим впровадженням інформаційно-комунікаційних технологій в освіту. Важливим є питання реформування шкільної освіти. Сучасна школа повинна не тільки навчити учня знанням, а створити умови для розвитку активної особистості, що має навички та вміння XXI століття. Досягнення поставленої мети можна реалізувати з використанням нових методів та елементів різних технологій. Важливим є створення навчальних та соціальних проектів з використанням хмарних сервісів. Умовою організації роботи учнів над проектами є сприяння самовираженню, спілкуванню, залученню їх до активної пізнавальної, дослідницької діяльності. У цьому процесі вчителю допоможуть сучасні інформаційні технології, які дозволяють раціонально координувати та скеровувати дослідницько-експериментальну діяльність учнів.


3D-ПРИНТЕРИ ЗМІНЮЮТЬ МАЙБУТНЄ

Волос Олександр Ігорович, Мартинюк Сергій Володимирович

Актуальність теми. Останнім часом комп’ютерні технології дуже сильно вплинули на історію людства — можливо, сильніше, ніж всі інші галузі людсь-кого буття. Ці технології у багатьох відношеннях зробили наше життя кращим, відкрили нові перспективи та можливості. Однак перед тим, як підривної поте-нціал технології по-справжньому себе проявить, має пройти якийсь час. Появу 3D-принтерів аналітики називають новою промисловою революцією. Широко поширене переконання, що 3D-друк має всі шанси стати однією з таких техно-логій. Її висвітлюють на телевізійних каналах, пишуть про неї в популярних ви-даннях — і друкованих, і мережевих. Існує думка, що 3D-друк покладе край традиційному виробництву, революціонізує процес дизайну і вплине на геопо-літичні, економічні, соціальні, демографічні та екологічні складові нашого по-всякденного життя.


ЗАСОБИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБАМИ LCMS MOODLE

Габрусєв Валерій Юрійович, Зарівняк Роксолана Юріївна

Модульна об’єктно-орієнтована навчальна система Moodle є програмним засобом для створення та підтримки навчальних онлайн-курсів. Дана система спеціально розроблена для конструювання якісних дистанційних та традиційних (аудиторних) курсів навчання. Moodle базується на клієнт-серверних та Web-технологіях. Вона має простий, ефективний, сумісний з усіма сучасними браузерами Web-інтерфейс. Список курсів містить опис кожного курсу на сервері, надаючи доступ до цієї інформації навіть гостю. Курси розбиваються на категорії. Існує механізм пошуку курсів за ключовим словом.


МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ САЙТУ

Габрусєв Валерій Юрійович, Ковальчук Роман Михайлович

На даний момент пошукові системи і сайти є однією з багатьох частин мережевих інформаційних технологій, Web-технологій та Інтернет-технологій зокрема. При створенні сайту важливо щоб він був не тільки грамотний і зручний для сприйняття, але й приводив відвідувачів. Яким би він не був зручним і гарно оформленим, без застосування внутрішньої і зовнішньої оптимізації, він не приведе відвідувачів. Одним з важливих чинником при розробці методики оптимізації сайту є вивчення алгоритмів роботи пошукових систем, так як на їх основі складаються алгоритми SEO-оптимізації і просування сайтів.


КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Габрусєв Валерій Юрійович, Кулянда Олена Олегівна

На сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) сприяє глобалізації освіти, розвитку міжнародного ринку праці, зростанню різних видів мобільності особистості. Важливим результатом глобалізації є удосконалення мобільності студентів, абітурієнтів та випускників університетів: особа, що має високий рівень мобільності, можете вчитися, працювати, співпрацювати та бути конкурентоздатною в будь-якій країні. Зростання академічної мобільності, введення міжнародних норм та стандартів, за допомогою яких академічні кваліфікації з різних країн можуть бути порівняні та визнані, призводять до збільшення конкуренції між ВНЗ та сприяє підвищенню якості вищої освіти.


ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ КОНТЕНТОМ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Габрусєв Валерій Юрійович, Чорний Віктор Зіновійович, Козіброда Тетяна Володимирівна

Актуальність теми. Сьогодні, в епоху тотальної інформатизації суспільства, незаперечним є той факт, що звичайні методи навчання, які в основному використовують паперові носії інформації, не дають очікуваного результату, оскільки є застарілими. Сучасна парадигма освіти вимагає модернізувати навчальний процес із урахуванням вимог інформаційного суспільства. Використання електронних систем в освітньому процесі є одним з інструментів, які дозволяють вирішувати цю гостру проблему сучасності.


ІНФОРМАТИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ В ЗМІСТІ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

Галик Степан Деонізійович, Барна Ольга Василівна

Зміст освіти є провідним стрижнем поступу суспільства. В контексті впровадження концептуальних засад Нової української школи сьогодні акцент зроблено на компетентнісному підході. Важливе місце серед навчальних компетентностей займає інформатична компетентність. Даний феномен досліджували вітчизняні науковці О.В.Барна, М.С.Головань, Р.С.Гуревич, М.І.Жалдак, Н.В.Морзе, О.В. Овчарук та інші [4]. Інформатична компетентність, за визначенням М.Голованя, – це інтегративне утворення особистості, яке інтегрує знання (про основні методи інформатики та інформаційних технологій), уміння (використовувати наявні знання для розв’язання прикладних задач), навички (використання комп’ютера і технологій зв’язку), здатності (представляти повідомлення і дані у зрозумілій для всіх формі) і виявляється у прагненні, здатності і готовності до ефективного застосування сучасних засобів інформаційних та комп’ютерних технологій для вирішення завдань у професійній діяльності і повсякденному житті, усвідомлюючи при цьому значущість предмета і результату діяльності [1].


РОЗРОБКА СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ВЕБ-СЕРВЕРІВ

Гладій Іван Іванович, Карабін Оксана Йосифівна

Нині Веб-сервери підлягають безліччю різноманітних небезпек, де вагому загрозу становлять атаки як хакерів так і вірусів. Перші можуть зламати сайти, отримати доступ до конфіденційної інформації, розміщеної на сервері, внести зміни у їх вміст, а також вивести з робочого ладу сервер за допомогою розподіленої атаки (DDoS-атака). Віруси ж, заражаючи веб-сервери, перетворюють їх у джерело загроз. Крім того, вони істотно сповільнюють роботу серверів, а також змінюють пропускну здатність Інтернет-канал. Первинно розглядають такі загрози за принципом відмінності у їх роботі, але це є не зовсім так. Виявляється, багато вірусів, особливо Інтернет-черв'яки, використовують для поширення уразливості в програмному забезпеченні. Так і хакери використовують такого виду атаки, спрямовані на відомі «дірки» в програмному забезпеченні [2].