Усі статті

ОСВІТНЯ РОЛЬ ГРИ MINECRAFT У ГЕЙМИФІКАЦІЇ НАВЧАННЯ

Балик Надія Романівна, Лещук Світлана Олексіївна

Освітній процес трансформується надзвичайно динамічно. Зараз викладачі проводять змішані онлайн- та офлайн-програми, частина навчальних закладів повністю працюють дистанційно. Це вимагає нових інструментів для залучення студентів в освітній процес: необхідне середовище та заняття, які мотивують вчитися. Між учнем та середовищем повинен відбуватись інтерактивний діалог, пояснення нових тем, повторення і закріплення матеріалу, що сприяє формуванню цифрових компетентностей [1]. Варіантами досягнення таких завдань можуть виступати: ▪ реалізація нескладних ігрових комп’ютерних додатків у багатоплатформових інструментах для розробок відеоігор та за стосунків [2]; ▪ проектування чи коригування багатоцільових дидактичних конструкцій – комп'ютерних інформаційних моделей – і застосування їх в різних компонентах навчального процесу [3]; ▪ використання проектно-ігрових технологій [4]. Ще одним ефективним інструментом геймифікації навчання є Minecraft. У 2011 році Microsoft створив Minecraft: Education Edition, адаптовану всесвітньо відому гру. Її особливість у тому, що викладач може створювати віртуальний світ, використовуючи власні методи ведення уроку, адаптовуючи середовище під освітні цілі та організацію навчального процесу.


ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

Мороз Елена Геннадьевна

В течение пяти лет в учебном процессе кафедры онкологии УО «Белорусский государственный медицинский университет» используется образовательная платформа Moodle для внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся. Контент тематических модулей платформы включает элементы и ресурсы обучающего и контролирующего характера. Выставляемые баллы за выполнение заданий влияют на итоговую оценку по дисциплине. Виртуальная система Moodle дает возможность как контролировать самостоятельную работу обучающихся, так и управлять ею. В 2016 году в рамках реализации Болонских соглашений БГМУ ввел эту систему управления внеаудиторным обучением. Сотрудники кафедры онкологии коллективно преодолели сложности формирования электронных курсов. Тогда, на старте, это был энерго- и времязатратный процесс. Была сформирована большая информационная база, которая и сейчас продолжает пополняться, а перспективы этого направления просто огромны. Благодаря Moodle обучающиеся самостоятельно овладевают фундаментальными знаниями, выполняя во внеаудиторное время задания и изучая ресурсы электронного курса


ЗНАЧИМІСТЬ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИХ ЗАВДАНЬ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Онищук Софія Олександрівна, Грод Інна Миколаївна

У сучасних реаліях культура спілкування з комп’ютером стає частиною загальної культури людини. Тому інформатизація освіти є доцільною не тільки як метод швидкого і ефективного оволодіння тією чи іншою дисципліною, що вивчається, а і як спосіб життя у сучасному світі, насиченому інформаційними технологіями. Найбільш використовуваними у майбутній професійній діяльності студентів педагогічного університету є комп’ютерні технології обробки текстових, табличних та графічних даних, робота із мультимедійними даними, а також і комп'ютерні телекомунікації. Оволодіння студентами основними навичками роботи із цими технологіями передбачає вивчення офісних пакетів — сукупності програм з уніфікованим інтерфейсом, які дозволяють виконувати роботу з обробки даних [1, с. 41]. Для будь-якої діяльності мають бути виділені мета, предмет, методи і засоби. У процесі вивчення офісних технологій метою діяльності студентів може бути виконання поставлених перед ними комплексних завдань; предметом діяльності — різні набори даних (текстові, графічні, звукові тощо); методами будуть способи опрацювання даних; як засоби виступатимуть офісні програми.


РОЗРОБКА МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ ЗА ВИБОРОМ «КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА 8-9 КЛАСІВ» ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Карабін Оксана Йосифівна, Бомок Ігор Олексійович

Метою вивчення навчального розділу «Комп’ютерна графіка» є підготовка учнів до ефективного застосування сучасної комп’ютерної техніки з метою оптимального використання часу, здобуття навичок в створенні та редагуванні графічних зображень. Відповідно до навчальної програми на вивчення дисципліни «Інформатика» для учнів 9 класів розділу «Комп’ютерна графіка. Векторний графічний редактор» виділено 6 годин [1]. Важливістю даного курсу є формування в учнів знань та умінь, необхідних для ефективної обробки інформації, поданої в графічній формі, а також для використання комп’ютерних зображень у навчальній і професійній діяльності. Ціль досягається через опанування учнями необхідного обсягу теоретичного матеріалу та практичне оволодіння сучасних графічно-інформаційних технологій та комп’ютерних засобів і середовищ створення, обробки й візуалізації растрових і векторних зображень. Також, важливими є уміння створювати та редагувати графічні зображення, перетворювати формати їхні колірні моделі, імпортувати належним чином підготовлені графічні зображення в офісні документи, у вебсторінки, у електронні та поліграфічні видання, у рекламу, розробляти комп’ютерну анімацію [3].


ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ АДАПТИВНОГО ТЕСТУВАННЯ

Василенко Ярослав Пилипович, Олексюк Василь Петрович

У сучасних умовах система вищої освіти орієнтована на нові освітні технології в навчанні, пов'язані зі скороченням обов'язкового аудиторного навантаження і збільшенням частки самостійної роботи студентів. У зв'язку з цим необхідно переорієнтувати самостійну роботу студента з традиційної (простого засвоєння знань, набуття вмінь та навичок, досвіду, творчої та інформаційної діяльності) на побудову та розвиток індивідуальних траєкторій навчання (здатності до самоорганізації та самоконтролю майбутнього фахівця, здатності до самостійного керування процесом вибору навчального контенту, уміння порівняти різні способи опанування навчальним матеріалом та обрати ефективніші методики навчання). Одним із найважливіших стратегічних завдань на сьогоднішньому етапі модернізації системи вищої освіти України є забезпечення якості підготовки фахівців на рівні міжнародних вимог. Реформування сучасної освіти здійснюється шляхом впровадження в організацію навчального процесу принципів диференціації та індивідуалізації. Дотримання цих принципів дозволяє розширити сферу використання особистісно-орієнтованих методів.


ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ПРИ РОЗРОБЦІ ВЕБЗАСТОСУНКІВ

Карабін Оксана Йосифівна, Чумадевська Христина Василівна

Уміння критично мислити при розробці дизайну вебзастосунків – важлива передумова щодо їх створення. Критичне мислення – це один з навичок вебдизайну, що дозволяє поліпшити спосіб вирішення завдань або проєктів. Критичне мислення передбачає об'єктивну оцінку і аналіз проблем, ідей, питань для досягнення реалізації проєкта. Окрім того, критичне мислення допомагає вебдизайнерам обґрунтовано критикувати свої доробки, що цінується більшістю розробників. Такі аспекти сприяють розвитку критичного мислення у процесі проектування та у перспективі подальших проєктів [1]. Процес критичного мислення характеризується: – спостереженням (подивитися на деталі, потрібно збирати дані і доступні рішення, запропоновані іншими); – питаннями (продовжувати ставити питання, ґрунтуючись на спостереженнях); – відповідями (обмірковувати відповіді на всі питання, які задаються. Не важливо бути правим. важливим є те, що думаєте про відповіді).


ВИКОРИСТАННЯ МАТРИЧНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ ОПИСАННЯ ДИНАМІКИ ЧИСЕЛЬНОСТІ ДЕЯКОЇ ПОПУЛЯЦІЙ

Шевчук Владислав Анатолійович, Грод Інна Миколаївна

Матрична модель для описання динаміки чисельності популяцій, структурованих за віковими групами, була запропонована Леслі в роботі «On the use of matrices in certain population mathematics» в 1945 році [2] і з тих пір отримала широке розповсюдження при описанні динаміки різноманітних популяцій. Суть її полягає в наступному. Нехай популяція містить n вікових груп. Тоді в кожний фіксований момент часу популяцію можна охарактеризувати вектор-стовпцем.


ФОРМУВАННЯ ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВНОГО МИСЛЕННЯ У ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Карабін Оксана Йосифівна, Халупа Наталя Богданівна

Важливість упровадження об’єктно-орієнтовного програмування для здобувачів освіти у закладах загальної середньої освіти є актуальною проблемою дослідження нині. Сучасний світ розвивається в цифровому середовищі, тому зростає вагомість фахівців. Bажливо правильно і доступно пояснити здобувачам освіти даний розділ в їх курсі шкільної інформатики та розпочати формувати в них об’єктно-орієнтовне мислення. Вперше термін «об’єктно-орієнтовне мислення» вводить автор книги «Об’єктно-орієнтовний підхід» Вайсфельд Метт. Об’єктно-орієнтоване програмування – це фундамент усіх мов програмування, включаючи C++, Java, C#, Visual Basic, .NET, Ruby і ObjectiveC. Крім того, об’єкти лежать в основі багатьох вебтехнологій, наприклад, JavaScript, Perl і PHP.


ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВЕБРЕДАКТОРІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ОСНОВ МОВИ HTML

Карабін Оксана Йосифівна, Поморський Дмитрій Володимирович

Серед сучасних засобів і технологій вебіндустрії існує достатньо велика кількість застосунків для створення вебсайтів. Деякі з них здатні надати розробникам інструменти для вирішення переважної більшості фахових завдань. За цих умов важливим є відстеження трендів у галузі вебіндустрії та внесення змін при викладанні в шкільному курсі «Основи верстки та вебпрограмування». Протягом вивчення предмету «Інформатика» у 2–9 класах, учні лише у 8 класі знайомляться із основами вебдизайну, тобто опановують навички роботи по створенню вебсайтів за допомогою сервісів Google. Основою навчання інформатики в 10–11 класах є базові модулі, зміст яких може бути розширений за рахунок вибіркових модулів. Базовий модуль, на вивчення якого відводиться 35 годин, завершує формування в учнів предметних і ключових компетентностей щодо використання сучасних цифровихійних технологій на належному рівні, визначеному чинним Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти [1].


МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ТРИВИМІРНИХ МОДЕЛЕЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРОЕКЦІЙНОГО КРЕСЛЕННЯ

Улич Андрій Іванович

У процесі графічної підготовки майбутніх учителів трудового навчання у педагогічних ЗВО важливе значення займає вивчення проекційного креслення, спрямоване на ознайомлення студентів з основами зображення просторових об’єктів на площині. Успішність такої графічної діяльності студентів зумовлюється активністю перебігу мисленнєвих процесів особистості, належним рівнем розвитку просторової уяви та мислення. Тому вивчення проекційного креслення завжди супроводжується використанням різних видів дидактичної наочності (мультимедійних презентацій, моделей, плакатів, стендів, зразків графічних робіт та ін.) з метою полегшення процесу уявлення студентами форми та розмірів просторових предметів, особливо на початковому етапі графічної підготовки. У зв’язку з широким впровадженням у навчальний процес цифрових технологій з’являються нові можливості для унаочнення навчального матеріалу з креслення. Зокрема, завдяки використанню віртуальних тривимірних динамічних моделей (у середовищі спеціального програмного забезпечення), на екрані монітора можна спостерігати за динамікою просторових об’єктів, вивчати їх розташування, ознайомлюватися з конструктивними особливостями форми та розмірів тощо [1].