Усі статті

ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЙ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Мартинюк Сергій Володимирович, Мартинюк Олеся Миронівна

На сьогодні чимало завдань розв’язується з використанням інтернету, що дозволяє економити час і зусилля, одержувати послуги, частково або повністю недоступні без його використання. Однією з таких можливостей стало дистанційне навчання, завдяки якому можна здобувати освіту (необхідні знання) віддалено у зручний для користувача час. Основною метою такої форми роботи є надання якісних освітніх послуг з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, які дають можливість спілкуватися викладачеві зі студентами, організовувати самостійну роботу, виконувати запропоновані завдання, формувати звіти, здійснювати самоконтроль і контроль знань [1].


РОЗРОБКА EЛEКТРОННОГО НАВЧАЛЬНО-МEТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ З ІНФОРМАТИКИ «ВИБІРКОВИЙ МОДУЛЬ: ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН»

Музичка Назар Олегович, Генсерук Галина Романівна

Застосування цифрових технологій в освіті підвищує якість і доступність освіти, сприяє вдосконаленню освітніх технологій, появи нових форм навчання (електронне навчання, мобільне навчання, спільне навчання), створення електронних освітніх ресурсів і доступу до них широкого кола користувачів з використанням мережі Інтернет. Формування єдиного цифрового освітнього середовища, розробка електронних освітніх ресурсів повинні здійснюватися з урахуванням сучасних тенденцій в галузі модернізації української освіти, кращих вітчизняних і світових практик, вимог міжнародних і національних стандартів у галузі цифрових технологій.


ІГРОВІ ТЕХНОЛГІЇ ЯК РУШІЙ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ

Скасків Ганна Михайлівна, Маланюк Надія Богданівна

Формування професійної компетентності майбутнього вчителя відповідно до національної державної програми «Освіта» є одним з пріоритетних завдань сучасних закладів вищої освіти. Пошук шляхів вирішення проблеми та рушіїв професійної підготовки якісно нового фахівця для української школи вимагає нових підходів до організації освітнього процесу, спонукає до підвищення критеріїв та вимог до сучасної ґенерації педагогів, поєднання різних форм та методів роботи, традиційних та інноваційних технологій [1]. Одним з таких рушіїв є ігрові технології навчання. Тому важливо визначити, як впливає використання ігрових технологій на формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики, на які сфери діяльності студента вони мають найбільший вплив, на яких етапах підготовки студентів доцільно впроваджувати такі технології.


ЗAСOБИ 2D ТA 3D-ВІЗУAЛІЗAЦІЇ КOМП’ЮТЕРНOГO СКРAЙБІНГУ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Скaсків Гaннa Михaйлівнa, Мaзуренoк Oксaнa Рoмaнівнa

Впрoвaдження в oсвітнiй прoцес зaсoбів 2D тa 3D-вiзуaлізaції зaбезпeчує підвищeння мoтивaції дo cиcтемaтичнoгo фoрмувaння цифрoвих кoмпетентнoстей у мaйбутніх учителів, пocилює кoнцентрaцію тa увaгу, підвищує нaукoвo-пізнaвaльний дoсвід, сприяє рoзвитку уяви, прoдукує мoжливість викoристaння вiзуaлiзoвaнoгo кoнтeнту для нaукoвo-дoслідницькoї рoбoти. Гостро постає проблема концептуалізації інформації, яку використовують учителі та школярі. Одним iз перших дослідників, що побачили вирішення даної проблеми, став aмерикaнcький виклaдaч Пoл Бoгуш. Зокрема йому вдалось довести, що підвищує ефективнicть та рівень засвоєння матеріалу учнями викoриcтaння презентацій в стилі скрайбінгу в освітньому процесі як школи, так і коледжів та університетів.


РОЗРОБКА ЧАТ-БОТА ПЕРСОНАЛЬНОГО ОРГАНАЙЗЕРА

Бомок Ігор Олексійович, Карабін Оксана Йосифівна

Актуальна задіяність чат-ботів пов’язана з інформатизацією суспільства та стрімкого збільшення інтересу громадян до соціальних мереж й месенджерів. Нині месенджерами виступають одним із перспективний засобів комунікації, понад два млрд. користувачів задіюють його і даний показник постійно зростає. Чат-бот представляють деяке програмне забезпечення зі елементами штучного інтелекту, які направлені на комунікацію з користувачами для отримання чи розсилки інформації. Усі дії програми вибудовані на основі емпіричних даних. Чат-боти дозволяють автоматизувати повторювані процеси взаємодії з співбесідниками. Проте, вести складний, конструктивний діалог з ними не вдасться, оскільки вони не має власного інтелекту, а виконують чітко сплановані інструкції. Чат-боти характеризуються досить обмеженим функціоналом.


ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ АДАПТИВНОГО НАВЧАННЯ

Шмигер Галина Петрівна, Василенко Ярослав Пилипович

Важливим елементом інформатизації освіти є впровадження адаптивного навчання. На сьогоднішній день, це питання займає провідну роль ще й тому, що відбулось реформування освіти. Згідно концепції «Нової української школи» забезпечується обов’язкове врахування інтересів кожного учасника навчального процесу, врахування його вікових та індивідуальних особливостей розвитку, а також морально-психологічного комфорту кожного студента і учня. У зв'язку з тим, що зараз ЗВО зіткнулися із проблемою зниження інтересу до вищої освіти, університети, ймовірно, будуть продовжувати переглядати організацію процесу навчання в системі вищої освіти. Незалежно від того, до якого рішення вони прийдуть і які стратегії вони виберуть, нові технології будуть відігравати в цьому значну роль.


ПРОПЕДЕВТИКА АЛГОРИТМІЗАЦІЇ ЗАСОБАМИ SCRATCH

Машталір Орися Володимирівна, Лещук Світлана Олексіївна, Дільна Наталія Зіновіївна

У сучасному інформаційному суспільстві професія програміст затребувана та високооплачувана. Враховуючи специфіку фаху, вагомим фактором є самоосвіта, адже інформаційні технології постійно вдосконалюються, періодично з’являються новітні технологічні рішення, зростає значення досягнень у програмуванні. Тому важливо надати ґрунтовну базу школярам у напрямку вивчення алгоритмізації та програмування практично починаючи з початкової школи. Великих перспектив в цьому плані можна досягти, використовуючи Scratch [1, 4]. Можливості програмування на Scratch висвітлюють у своїх напрацюваннях багато вчених. Зокрема, Т.Є.Сорокіна, Є.Д.Патаракін [6, 7] розкривають різні напрямки роботи у середовищі Scratch: деякі можливості застосування графічного редактора, проектування, моделювання, створення інтерактивних навчальних матеріалів, реалізація самостійного навчання та робота у співпраці.


ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ДЛЯ РОЗРОБКИ 3D-МОДЕЛІ ВІРТУАЛЬНОГО ТУРУ ТНПУ

Тимочків Олександр Романович, Генсерук Галина Романівна

З розвитком сучасного інформаційного суспільства неабиякої популярності набуває віртуальний туризм. Завдяки віртуальним екскурсіям, туристичні об’єкти стають доступнішими для різних категорій населення, а туристи можуть побачити те чи інше місце не виходячи з дому. На нашу думку, такі позитивні зрушення вимагають ретельного дослідження та вивчення, як і сам процес розробки й упровадження віртуальних 3D-турів. Віртуальний тур – це реалістичне тривимірне зображення, що складається з різних тривимірних об’єктів і активних посилань-переходів (хотспотів). Такі тури надають можливість переглянути навколо себе простір, побачити різні об’єкти навколишнього світу та реалізувати процес повертання чи переміщення віртуального об’єкту. Тому сьогодні віртуальні технології постають однією із найбільш важливих і актуальних проблем [2].


ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ ЯК ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН XXI СТОЛІТТЯ

Смолин Ольга Ігорівна, Олексюк Василь Петрович

Однією з найпопулярніших наукових галузей сучасної інформатики є інтернет речей. Ідея втілення його у життя активно розвивається, оскільки він здатний істотно вплинути на розвиток сучасного суспільства. Основна особливість інтернету речей – змога управляти багатьма процесами без участі людини. Ще декілька років тому, автомобілі на самоуправлінні існували лише в уяві, а зараз вони стали реальністю. Провідні компанії на ринку, такі як Tesla Motors, Volvo, General Motors, Mersedes-Benz, активно розробляють, тестують і вроваджують технологію ІоТ.


ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ АУДІЮВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ ПРИ ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Гарасим Тетяна Олегівна, Зубрик Андріана Романівна

Сьогодні часто розглядається проблема застосування нових інформаційних технологій під час вивчення іноземних мов. Це не лише нові технічні засоби, але нові форми й методи викладання, цікавий підхід до процесу навчання. Сучасні он-лайн ресурси, дозволяють ефективно розвивати такий складний вид мовленнєвої діяльності як аудіювання, їх різноманіття свідчить про їх високий потенціал в сфері навчання іноземних мов. П. Шарма стверджував, що використання Інтернету при вивченні англійської мови для спеціальних цілей має велике значення.