Усі статті

ІНТЕРНЕТ-ШАХРАЙСТВО: ВЧИМОСЬ РОЗРІЗНЯТИ

Ладика Ольга Володимирівна, Ярема Оксана Богданівна

Медіаграмотність, за визначеням О. Різуна, є сукупність знань, навичок та умінь, що дозволяють людям аналізувати, критично оцінювати і створювати різноманітні повідомлення для різних типів медіа. До того ж, медіаграмотність передбачає вміння розуміти й аналізувати, як медіа функціонують у суспільстві та який вплив вони мають [6]. Особливої актуальності набуває формування навичок інфомедійної грамотності (ІМГ) у школярів та студентів. Зокрема, впродовж останніх двох років стрімко зріс інтерес у формуванні різноманітних навичок грамотності: фінансової, емоційної, інфо-медійної тощо [2, с.22]. Як результат створюються портали медіаосвіти подібно до однойменної платформи від Академії Української Преси, онлайн-курси, зокрема на популярному ресурсі Prometheus, з 2018 р. відбувається імплементація проекту «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність» від IREX.


ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІЗ МЕТОЮ ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Карабін Оксана Йосифівна, Громяк Мирон Іванович

Модернізації освіти в Україні сприяло прийняття рамкового Закону України «Про освіту». Відповідно до якого метою вищої освіти є всебічний розвиток майбутніх фахівців як особистості та найвищої цінності держави й суспільства, їх талантів, творчих, розумових, інтелектуальних, фізичних здібностей, особистісних цінностей необхідних для успішної фахової самореалізації та формування професійних компетентностей, виховання свідомих громадян своєї держави, які здатні до суспільного вибору та спрямування своєї майбутньої діяльності на користь суспільству, збагачення на цій основі культурного, економічного, творчого, інтелектуального потенціалу Українського народу, удосконалення та підвищення освітнього рівня майбутніх фахівців задля забезпечення сталого та прогресивного розвитку нашої держави та її європейського вибору [3].


CLASSROOM В ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ

Іванішак Мар'яна Ярославівна, Романишина Оксана Ярославівна

На сьогоднішній день вивчення і використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) на уроках є одним з пріоритетів ХХІ століття. ХХІ століття можна перейменувати як «світ цифри», в якому ми живемо непомічаючи цього, вимагаючи від школи зовсім іншого підходу до викладання предмету щоб зацікавити учніввивчати предмет. Викладання предмета інформатика передбачає використанняінновації на уроках за допомогою інформаційно-технічних засобів.Учні самі вміють знаходити онлайн курси, тести, задачі з відео переглядомвибираючи власний темп до вивчення. Суспільство, де інформатизація, комп'ютеризація, інновація увійшло в повсякденне життя потрібно в першу чергу створити освітнє середовище для вчителів та учнів.Все це призвело до зміни вимог у навчанні і появи нового сервісу «хмарних технологій».


ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАТИВНИХ ІНДЕКСІВ З МЕТОЮ ОЦІНКИ БІОРІЗНОМАНІТТЯ ЕКОСИСТЕМ

Грод Інна Миколаївна, Шевчик Любов Омелянівна

В основі оцінки стану певних угруповань лежать важливі показники різноманіття: видове багатство, чисельність виду, індекс вирівняності, індекси домінування та різноманіття. Сьогодні вчені послуговуються понад як 40 індексами, важливість застосування яких стає зрозумілою з точки зору визначення структурних характеристик угруповань і вивчення можливості застосування останніх для оцінки стану екосистем. Частіше за все для кількісного опису видового різноманіття угрупувань проводять розрахунки з використанням загальноприйнятих в екології індексів: видового різноманіття Шеннона, домінування та різноманіття Сімпсона, видового багатства Маргалефа і вирівняності Пієлу [6,2].


СТВОРЕННЯ САЙТУ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Вербовецький Дмитро Володимирович, Мартинюк Сергій Володимирович

На сьогодні впровадження сучасних цифрових технологій слугує підвищенню інформативності студентів адміністрацією ВНЗ, висвітленню останніх подій, доступу до навчальної документації, реклами навчального закладу. Тому наявність працюючого наповненого сайту є ознакою якості навчальної діяльності, оцінкою роботи загалом. Нами створено багатосторінковий сайт, який міститиме новини факультету, медіатеку, розклад занять денної і заочної форм навчання, фотогалерею, історію факультету тощо. Також буде організований зворотній зв’язок. Сайт суттєво полегшить роботу професорсько-викладацького та студентського колективів фізико-математичного факультету, адже з його допомогою відбуватиметься анонси та висвітлення подій факультету, уся необхідна інформація щодо навчального процесу тощо. Загалом, сайт призначається для практичного використання студентами, абітурієнтами, викладачами й адміністрацією факультету.


ДИДАКТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ІНТЕРАКТИВНОГО ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ MOZABOOK У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Васютіна Тетяна Миколаївна

Основною метою сучасної вищої педагогічної освіти є підготовка висококваліфікованого, конкурентоздатного фахівця із високим рівнем сформованості комплексних кваліфікаційних умінь, здатного до ефективної роботи за спеціальністю на рівні світових стандартів, готового до постійного професійного росту, соціальної та професійної мобільності. Актуальним для такої підготовки є використання новітніх цифрових та технічних засобів у ЗВО, яке сприятиме формуванню у майбутніх учителів здатності трансформувати набуті компетенції у шкільну практику. З огляду на це, у нашій публікації основна увага зосереджена на особливостях використання інтерактивного програмного комплексу mozaBook як складової фахової підготовки студентів спеціальності «Початкова освіта».


ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА ПЕРШОМУ РІВНІ БАЗОВОГО КУРСУ ІНФОРМАТИКИ

Барна Ольга Василівна, Мазуренок Оксана Романівна

Чинний Державний стандарт базової загальної середньої освіти передбачає упровадження компетентнісного підходу. Підприємницька компетентність, поряд із такими компетентностями, як-от: уміння вчитися, спілкуватись державною, рідною та іноземною мовами, математична та базові компетентності в галузі природознавства і техніки, інформаційно-комунікаційна, соціальна, громадянська, загальнокультурна, здоров’язбережувальна – у своїй сукупності складають комплекс ключових компетентностей особистості, які формуються упродовж вивчення різних навчальних дисциплін, у тому числі, й інформатики. Підприємницька компетентність у курсі інформатики розкривається через наскрізну змістову лінію «Підприємливість та фінансова грамотність». Попри те, що у освітній програмі зазначені компоненти цієї змістової лінії, актуальним є добір методичних прийомів для їх реалізації, що і є метою нашого дослідження.


ВИЗНАЧЕННЯ ГОТОВНОСТІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДО ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Барна Ольга Василівна, Кузьмінська Олена Геронтіївна

Виклики, які стоять перед світом в умовах поширення пандемії, мають глобальний вплив на усі сфери життя суспільства, а у вищій освіті, зокрема, прискорюють процеси трансформації університетів у заклади нового типу: цифрові університети (digital universities) та мережі університетів без кордонів (borderless networks of universities). На цьому шляху важливим є розуміння сутності і завдань проєктування, застосування та розвитку інформаційного освітньо-наукового середовища закладу вищої освіти, ступінь володіння цифровими компетентностями усіма учасниками освітнього процесу. У нашому дослідженні ми зупинимось на аналізі індикаторів готовності закладу вищої освіти (ЗВО) до цифрової трансформації та інструментів для їх оцінки.


ЗАСТОСУВАННЯ ДИДАКТИЧНИХ ЗАСОБІВ LEARNINGAPPS ЯК ІНСТРУМЕНТАРІЮ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

Жук Мар’яна Дмитрівна, Мартинюк Сергій Володимирович, Федчишин Ольга Михайлівна

В умовах швидкого розвитку інформаційних технологій і змін щодо вимог освітнього процесу система освіти повинна реагувати швидким пошуком нових засобів навчання, методів і підходів до використання інформаційно-комунікаційних технологій. Тому актуальною є організація освітнього процесу з урахуванням технологій дистанційного навчання як у закладах вищої освіти, так і в закладах загальної середньої освіти, розробка теоретичних, практичних і соціальних аспектів їх застосування. В Україні проблеми дистанційного навчання досліджували В. Биков, Н. Думанський, Г. Кравцова, В. Кухаренко, В. Олійник, К. Обухова, О. Самойленко, Н. Сиротенко, Г. Молодих, Н. Морзе, Н. Твердохлєбова, О. Захар, П. Камінська та ін. За кордоном проблеми впровадження технологій дистанційної освіти, зокрема перспективи її розвитку, досліджували Дж. Андерсон, Ст. Віллер, Т. Едвард, Р. Клінг.


ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ НА ПЛАТФОРМІ «НОВІ ЗНАННЯ»

Галик Степан Деонізійович

Розвиток інформаційного суспільства перед освітньою спільнотою ставить нові вимоги щодо організації різних форм навчання. Це зумовлено економічними, соціальними, демографічними та іншими факторами. Чинним законодавством визначено, що повна загальна середня освіта може здобуватися за очною (денною), дистанційною, мережевою, екстернатною, сімейною (домашньою) формами чи формою педагогічного патронажу, а також за очною (вечірньою), заочною формами (на рівнях базової та профільної середньої освіти [2]. Однією з актуальних проблем для управлінців закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО) є організація дистанційного навчання. Основною його метою є надання освітніх послуг у відповідності до державних стандартів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.