Усі статті

ВИКОРИСТАННЯ EНМК З ІНФОРМАТИКИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Прокопчук Євгенія Василівна, Мартинюк Сергій Володимирович

Упродовж останніх років відбувається процес переходу від звичайного навчання до навчання з використанням інформаційних технологій. Цьому сприяло більшою мірою швидкі темпи розвитку мережі Інтернет, що дано можливість опрацьовувати велику кількістю даних, вільно вести дискусії з іншими користувачами мережі в online режимі, розміщувати різноманітну інформацію на інтернет-сайтах, роблячи її доступною для всіх користувачів. Аналіз попередніх досліджень. Чимало вітчизняних науковців досліджували проблеми дистанційного навчання, серед них Н. Морзе, В. Биков, Н. Думанський, Г. Молодих, О. Самойленко, Н. Сиротенко, П. Камінська та ін. За кордоном проблеми розробки та впровадження технологій дистанційної освіти досліджували Ч. Бісселл (Bissell C.), Е. Агасісом (Agassiz E.) та ін.


ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМИ ARDUINO У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Стефанюк Ярослав Олегович, Федчишин Ольга Михайлівна

Використання Arduino у навчально-виховному процесі розкриває нові можливості для учнів, а саме реалізацію проектно-дослідницької діяльності в освітньому процесі, розвиток творчих здібностей учнів, індивідуалізацію навчальної діяльності. Загалом, учні добре реагують на навчальні дисципліни, які включають в себе програмування роботів. Це не підтверджено дослідженнями, але ресурси для батьків і учителів, що стосуються робототехніки, з кожним днем набувають все більшої популярності. Платформа Arduino – це сімейство мікроконтролерів для легкого створювання автоматики та робототехніки. Початкова ціль Arduino – це навчання. Учням набагато цікавіше вчитися, якщо вони можуть застосувати нові знання та вміння на практиці й побачити результати своїх старань. Це набагато цікавіше, аніж слухати «суху» теорію на уроках.


ОГЛЯД NVIDIA CUDA (COMPUTE UNIFIED DEVICE ARCHITECTURE), ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ ТА ЗАСТОСУВАННЯ

Сеньків Арсен Ігрович, Струк Оксана Олегівна

CUDA (Compute Unified Device Architecture) — це платформа паралельних обчислень розроблена компанією NVIDIA, що дозволяє значно збільшити кількість обрахунків використовуючи потужність GPU (графічного процесора).[1] Застосування NVIDIA PhysX – завдяки CUDA більшість обчислень, пов’язаних з фізикою, виконуються відеокартою. Обробка відеопотку в режимі реального часу - завдяки CUDA з’явилась можливість реалізації алгоритмів одночасного слідкування за багатьма об’єктами у відеопотоці. CUDA-версія пакету стиснення текстур NVIDIA Texture Tools 2 – друга версія цього пакету підтримує алгоритми стиску BC4 та BC5, реалізованих в технології DirectX 11. Завдяки застосуванню CUDA швидкість стиску і розпакування текстур збільшилась в 12 разів. Конвертація відео – завдяки CUDA конвертація відбувається в 3-4 рази швише. Фільтрація аудіо – реалізація FIR-фільтра на CUDA пришвидшила його роботу в сотні разів.


ТЕХНОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ РОЗРОБКИ ВІРТУАЛЬНОЇ ЕКСКУРСІЇ

Олексійовець Віктор Юрійович, Карабін Оксана Йосифівна

Цифрові технології, нині є невід’ємною складовою суспільного життя. Використовуючи цифрові технології можна подорожувати онлайн. Для прикладу, тривимірні екскурсії (тури) надають користувачам можливість віртуально побувати в іншому місці. Зазвичай, такі тури ґрунтуються на комбінованих сферичних фотографіях (фотографії 360°), які відображають увесь простір навколо користувача. Відтак, створюється враження, що глядач знаходиться в центрі віртуального простору, а самі елементи віртуальної реальності сприймаються користувачами усіма контактними відчуттями.


ІНФОРМАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК СКЛАДОВА ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО КОЛЕДЖУ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Мельник Оксана Федорівна, Муленко Світлана Михайлівна

На сучасному етапі модернізації професійної освіти значного переформатування зазнало поняття освітнього середовища. Його потужною складовою стало інформаційне освітнє середовище (ІОС), яке вносить свої корективи в організацію освітньої діяльності закладу. Саме в умовах інформаційного освітнього середовища ефективно реалізується компетентнісний підхід у підготовці майбутніх фахівців фармацевтичної галузі, що дозволить випускникам коледжу професійно виконувати свої обов’язки за умов стрімкого розвитку інформаційно-комунікативних технологій, інформатизації та діджиталізації усіх виробничих та невиробничих сфер. Проте процес створення ІОС у закладах освіти, його продуктивне наповнення та функціонування супроводжується низкою проблем, які особливо загострились у період вимушеного тривалого дистанційного навчання. Висвітлення проблемних аспектів, обмін досвідом є метою публікації.


ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

Мацюк Віктор Михайлович

На сьогоднішній день немає потреби доводити важливість використання дистанційного навчання у навчальних закладах. Варто лише зосередити увагу на оптимізації такої форми організації навчального процесу в сучасній школі. Саме метод навчальних проектів може слугувати тією важливою складовою формування пізнавальної активності учнів у процесі дистанційного навчання. У навчальній програмі для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізика 7-9 класи» вказується, що «ефективним засобом формування предметної і ключових компетентностей учнів у процесі навчання фізики є навчальні проекти». В умовах дистанційної освіти навчальні проекти доцільно використовувати для систематизації та узагальнення знань, отриманих учнями при завершенні вивчення того чи іншого розділу курсу фізики.


ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМИ GOOGLE CLASSROOM ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ АСТРОНОМІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ КУРСУ ФІЗИКА ТА АСТРОНОМІЯ

Ломницька Роксолана Ярославівна

Основною метою астрономічної освіти є формування системи знань про методи та результати вивчення законів руху, фізичної природи й еволюції небесних тіл та Всесвіту, висвітлення ролі астрономії у пізнанні законів природи, використання яких є основою для розв'язання глобальних проблем земної цивілізації [3]. Використання інноваційних педагогічних технологій, інтерактивних методів і форм навчання при викладанні астрономічної складової курсу Фізика та астрономія сприяє створенню атмосфери пошуку і творчості, конструктивного спілкування викладача та студента. «Важливою педагогічною ідеєю викладача - на думку С.Г. Литвинової, - є створення умов для цікавої, захоплюючої, розумової пізнавальної діяльності кожного студента. Для цього необхідно навчити їх отримувати інформацію, аналізувати її, визначати головні аспекти самостійно, використовуючи всі сучасні інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ)» [1,3].


МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ GOOGLE CLASSROOM У ПРОЦЕСІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Ілійчук Любомира Василівна

Навчання під час карантину стало певним викликом для усіх учасників освітнього процесу: і викладачів, і студентів. Сьогодення диктує необхідність організації дистанційного навчання для забезпечення здобувачів вищої освіти основним обсягом навчального матеріалу, активної взаємодії студентів та викладачів у процесі навчання, надання можливості для самостійної роботи із засвоєння навчального матеріалу, оцінювання отриманих знань і професійних умінь. Відтак актуальності набуває проблема пошуку та вибору найбільш доступних і простих у використанні інформаційно-комунікаційних технологій дистанційного навчання, використання яких забезпечило б створення, передавання та зберігання навчальних матеріалів, активну комунікацію і супровід навчального процесу у закладах вищої освіти.


ОГЛЯД МАСОВИХ ВІДКРИТИХ КУРСІВ ДЛЯ НАВЧАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ

Олексюк Василь Петрович, Василенко Ярослав Пилипович

Світова пандемія спричинила негативний вплив на всі країни та галузі діяльності. Не стала винятком і вища освіта. Нині майже кожен учасник освітнього процесу, залишаючись вдома, навчається та навчає віддалено. Незважаючи на усі негативні чинники пандемії, сучасні ІКТ-технології дають можливість студентам та викладачам залишатися на зв'язку, співпрацювати для здобуття нових знань, навичок та досвіду. У попередні роки зарубіжні та вітчизняні заклади вищої освіти (ЗВО) доклали чимало зусиль для створення власних інформаційно-освітніх середовищ. Для цього чимало науковців, викладачів, фахівців у галузі інформаційних технологій працювали на вирішенням значної кількості технічних, методичних, організаційних завдань.


ПРОГРАМНИЙ ЗАСІБ ОПРАЦЮВАННЯ ДАНИХ ПРАКТИКУМУ З КУРСУ ЗАГАЛЬНОЇ АСТРОНОМІЇ

Мохун Сергій Володимирович, Федчишин Ольга Михайлівна

Ще зі школи учень через засвоєння астрономічних знань має навчитися розуміти людей іншої культури й усвідомити свою єдність із загальнолюдською культурою, розуміти своє місце та роль у житті довкілля. Доказом того, що астрономічні знання варто трактувати як важливий і суттєвий чинник культури є висловлювання президента Міжнародного астрономічного союзу (МАС) Катрін Цесарські у зв’язку з проголошенням Організацією Об’єднаних Націй 2009 року Міжнародним роком астрономії: «...Астрономія – це інтелектуальний розвиток, який триває тисячоліття і проходить через усі межі: географічні, вікові, статеві, расові та культурні, відповідаючи, таким чином, повною мірою принципам Статуту ООН. У цьому сенсі астрономія – це класичний приклад того, як наука може сприяти поглибленню міжнародної співпраці і взаємодії» [1].