Усі статті

ВИМОГИ ДО ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Толочко Світлана Вікторівна

2018 року в Україні відбувалося онлайн-опитування в ході дослідження сфери підвищення кваліфікації й сертифікації педагогів у рамках спільної ініціативи руху EdCamp Ukraine і Міністерства освіти і науки України «Навчати й навчатися: як і куди зростати українському вчительству?» [1]. У ньому взяли участь 8427 педагогів, які представляють заклади освіти різних типів і форм власності, а приблизно третина опитаних – педагоги із сіл і селищ міського типу. У межах даної розвідки звернемо увагу на ті види діяльності, за якими педагоги хотіли б підвищити власну кваліфікацію в системі післядипломної педагогічної освіти.


ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФОРІЄНТАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Калаур Світлана Миколаївна, Сорока Ольга Вікторівна

Нині ринок освітніх послуг в нашій країні суттєво змінився. Можемо констатувати, що певні спеціальності втратили свою актуальність, а інші – навпаки нещодавно з’явилися. До таких нових спеціальностей, які мають змогу отримати здобувачі вищої освіти у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка належить спеціальність «Менеджмент соціокультурної діяльності». Ця спеціальність виникла і розвивається на стику педагогіки, культурології, соціології, психології, технології, економіки й управління соціально-культурною сферою.


ВИКОРИСТАННЯ EЛEКТРОННОГО НАВЧАЛЬНО-МEТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІНФОРМАТИКИ УЧНЯМИ 10 КЛАСУ ЗЗСО

Прокопчук Євгенія Василівна, Мартинюк Сергій Володимирович

У сучасному суспільстві використання інформаційних технологій має пріоритетне значення в усіх сферах діяльності людини і визначає його рівень розвитку в майбутньому. Найхарактернішою ознакою сучасного етапу розвитку освіти в розвинених країнах світу є інтенсивна комп’ютеризація й інформатизація освіти. Комп’ютеризація дозволяє зробити вчителя та учня рівноправними партнерами у процесі навчання. Актуальність дослідження полягає у тому, що на сучасному етапі розвитку освіти все більшого значення набуває уміння учнів самостійно здобувати знання, використовуючи при цьому всі доступні джерела.


СТВОРЕННЯ ЕКОСИСТЕМИ ВИРОЩУВАННЯ РОСЛИН ЗА ДОПОМОГОЮ «РОЗУМНОЇ ТЕПЛИЦІ»

Нагорна Аліна Миколаївна, Шмигер Галина Петрівна

Потреба в збільшенні сільськогосподарської продукції для людства зростає, тому досить актуальним є питання, як вкладати менше, а отримувати більше. У сільському господарстві все більше почали застосовуватися цифрові технології, Smart-технології та технології інтернету речей. Стрімке впровадження цих технологій в будівництво, енергетику, електроніку, машинобудування, сільське господарство вимагає реалізації нових підходів до цифрового навчання з вивчення та використання їх і в освіті. Підготовка підростаючого покоління до розробки прикладних практико-орієнтованих проектів та стартапів із використанням технологій інтернету речей, вимагає реалізації нових підходів до цифрового навчання.


ІНФОРМАЦІЙНО - КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Люльчак Світлана Юріївна

Розвиток суспільства XXI століття зумовив необхідність інноваційної діяльності педагога. Це пов'язано з вимогами інформатизації та технологізації сучасної педагогічної освіти, змінами, що відбуваються в світовому інформаційному просторі, з потребами суспільства в сучасних, креативних, здатних самостійно, творчо діяти, приймати рішення, адаптуватися до умов життя фахівцях. В процесі фахової підготовки у закладах вищої освіти актуальною на світовому рівні є проблема підвищення фахової та методичної компетентності майбутніх педагогів. Першочерговим завданням, що постає перед вищою школою є вдосконалення підготовки майбутніх фахівців, становлення їх як компетентних професіоналів, здатних використовувати інформаційно – комунікаційні технології (ІКТ) навчання.


ВИКОРИСТАННЯ ОСВIТНЬО-IНФОРМАЦIЙНОЇ СИСТЕМИ NEURON ПРИ ПIДГОТОВЦI ДО ЛII КРОК СТУДЕНТIВ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ НМУ IМЕНI О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

Кучеренко Iнна Iванiвна, Чхало Оксана Миколаївна

Актуальнiсть теми обумовлена важливістю та необхідністю підготовки до складання ЛII КРОК 1 та КРОК 2 для студентів фармацевтичного факультету денної та заочної форми навчання в НМУ iменi О.О. Богомольця, адже це один з основних компонентiв єдиного державного квалiфiкацiйного iспиту (ЄДКI). Фармацевтичний факультет НМУ iменi О.О. Богомольця є унiкальним, адже він єдиний готує студентів не лише денної, а й заочної форми навчання. З 2017 року ЛII КРОК 1 Фармацiя складають й заочники. Вiдмiнним вiд пiдготовки студентiв денної форми навчання, при пiдготовцi до iнтегрованого є те, що студенти заочної форми навчання складають КРОК 1, а студенти денної форми навчання ЄДКI.


ЕЛЕКТРОННИЙ СУПРОВІД ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ДО РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ

Клімішина Аліна Яківна

В умовах сьогодення проблема професійної підготовки майбутніх учителів є однією із найбільш гострих та актуальних. Прийняття закону «Про освіту» (у новій редакції), концепції «Нова українська школа» зумовлюють перегляд та оновлення структури навчального процесу у закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО). Зрозуміло, що головною фігурою у втіленні нових освітніх ідей у роботу сучасних ЗЗСО є учитель. Зважаючи на це, вища педагогічна ланка освіти також перебуває на етапі змін. Основним завданням педагогічних ЗВО є підготовка педагога нового типу, готового та здатного забезпечити реалізацію розробленої державою освітньої програми у практику ЗЗСО.


ПРОБЛЕМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Бризгалов Максим Олегович, Новікова Наталя Володимирівна

Наукова фантастика і Голлівуд сформували уявлення про "штучний інтелект" як про наступну формі життя на планеті, яка поневолить людство в Матриці або організує йому ядерний Судний день. Насправді, незважаючи на останні досягнення в області штучного інтелекту, до появи розумних машино істот ще далеко, визнають вчені і фахівці. І ті, і інші, втім, радять на деякі аспекти звернути увагу вже зараз. За оцінками дослідницької організації McKinsey Global Institute, актуальність даної теми в найближчі десять років полягає в тому що, нові технології радикально змінять ринок праці на планеті, що дозволить заощадити близько 50 трильйонів доларів [1].


СТВОРЕННЯ БОТІВ ДЛЯ ВІРТУАЛЬНОГО ТРЕНАЖЕРА З ПРОГРАМУВАННЯ В СЕРЕДОВИЩІ PYTHON

Скасків Ганна Михайлівна, Туранський Павло Васильович

Розвиток цифрових технологій впливає на швидкість і темпи їх впровадження в освітній процес. Використання ботів у навчанні зумовлено здaтністю цих пpoгpам нaвчaтися, обpoбляючи і запам’ятoвуючи пoпеpедні кoманди, poзпізнaвaти oбличчя, гoлoс, визначати геoлoкацію. Широкий спектр можливостей та сфеp викopистання чат-бота забезпечує мобільність й при вивченні основ програмування у середовищі Python. Чaт-бoти — це пpoгpaми, які здaтнi імiтувaти спiлкувaння кopистувaчa з oдним aбo декiлькoмa спiвpoзмoвникaми. Як пpaвилo, вoни ствopюються нa бaзі тaких додатків, як Telegram, FB Messenger, Skype, Viber та ін [3].


ДИДАКТИЧНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ ПРОГРАМНОГО ПАКЕТУ ЕXCEL ПРИ ВИКЛАДАННІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗИЧНА І КОЛОЇДНА ХІМІЯ»

Форостовська Тетяна Олександрівна, Бохан Юлія Володимирівна

Сучасна українська освіта стоїть на шляху входження до новітніх освітніх, наукових, інформаційних і суспільних реалій світу, що постійно розвивається. Цей шлях відповідно вимагає впровадження інновацій у освітній процес під час підготовки майбутніх педагогів, зокрема вчителів природничих дисциплін (хімії, біології, фізики). Особливе місце серед навчальних дисциплін, що входять до переліку дисциплін хімічного циклу та носять у своєму змісті інтегрований характер займає навчальна дисципліна «Фізична і колоїдна хімія». Курс «Фізичної і колоїдної хімії» охоплює базові знання з фізики, хімії, математики, біології та покликаний дати студентам інтегровану фізико-хімічну освіту, сформувати у них цілісне уявлення про навколишній світ.