Хохлова Лариса Григорівна, Хома Надія Григорівна />

РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ

Хохлова Лариса Григорівна, Хома Надія Григорівна

Реалії сьогодення і розвиток вищої освіти вимагають інтенсивного пошуку нових методів в теорії та практиці. Насамперед це зумовлено невідповідністю традиційних форм та методів навчання, виховання до сучасних напрямків розвитку системи освіти, соціальних та економічних тенденцій розвитку суспільства. Поступово зростають вимоги суспільства до випускників вищих навчальних закладів освіти, які передбачають формування творчої, свідомої, самостійної особистості, котра працюватиме на кінцевий результат і є здатною до конкретних соціальних досягнень. У зв’язку з цим, Міністерство освіти і науки (МОН) України [2], враховуючи Рекомендації Європейського Парламенту та Ради Європи щодо формування ключових компетентностей освіти впродовж життя [4] затвердило перелік компетентностей, яких повинні набувати здобувачі вищої освіти на противагу традиційному процесу запам’ятовуванню фактів та понять.
На даний час коментарі відсутні!