Серьогіна Ірина Юріївна />

СВІТОВА ГОТЕЛЬНА МЕРЕЖА «STARWOOD HOTELS AND RESORTS WORLDWIDE»: ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ УСПІХУ

Серьогіна Ірина Юріївна

Реформування системи вищої освіти вимагає використання інноваційних освітніх технологій у навчально-пізнавальний процес вищої школи, оскільки це буде сприяти підвищенню його успішності та якості. Власний досвід роботи підтверджує, що у процесі вивчення таких дисциплін, як «Виробниче навчання готельно-ресторанних справ», «Організація готельного господарства», «Технології організації готельного і ресторанного господарства» для студентів 2-5 курсів спеціальності «Професійна освіта (Сфера обслуговування)» на факультеті дошкільної і технологічної освіти застосування таких технологій дійсно гарантує результат у вигляді підвищення успішності студентів. Інноваційними технологіями ми вважаємо моделювання конкретних готельних послуг, інтерактивні тренінги, ділові ігри, конкурси, що добре зарекомендували себе на практичних або лабораторних заняттях у Криворізькому державному педагогічному університеті. У нашому дослідженні ми спиралися на погляди таких дослідників практиків, як Л. Нечаюк [3], Т. Сокол [4] та ін. Оскільки саме у своїх роботах вони ретельно вивчали застосування інтерактивних методів та прийомів у процес навчання в університеті. Інтерактивні технології навчання – сукупність методів, засобів і форм організації навчання, що забезпечують активний характер взаємодії учасників навчального процесу на засадах співпраці та співтворчості й спрямовані на досягнення поставлених дидактичних цілей [4, с.34].
На даний час коментарі відсутні!