Вимоги до оформлення тез

Оргкомітет приймає тези 3–5 сторінок формату А4, редактор Microsoft Word, шрифт — Times NewRoman, розмір шрифту — 14, міжрядковий інтервал — 1.5, усі поля сторінки — 20 мм.

Текст публікації повинен бути відредагований:

Ø перший рядок — НАЗВА ТЕЗ (вирівнювання по центру, прописні літери, напівжирне накреслення, кегль 14);

Ø через рядок — прізвище, імя, по батькові автора, (вирівнювання по центру, кегль 14);

Ø наступний рядок — науковий ступінь, посада, вчене звання, місце роботи автора (без скорочень); якщо авторів кілька, відомості про кожного подаються окремими рядками; e-mail (вирівнювання по центру, кегль 12);

Ø через рядок — основний текст (вирівнювання по ширині, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1.5, без перенесень);

Ø через один рядок після основного тексту Список використаних джерел, оформлений згідно бібліографічних вимог (вирівнювання по центру, список джерел — вирівнювання по ширині, кегль 14);

Ø сторінки не нумеруються;

Ø формули друкуються по центру, з можливістю подальшого їх редагування (редактор формул «Microsoft Equation 3.0»);

Ø рисунки та графіки подаються у форматі *.jpeg, *.jpg *.bmp, *.tif, *.gif; підписи рисунків — курсивним накресленням; якщо рисунок, виконаний засобами MS Word, його слід згрупувати;

Ø усі ілюстрації, схеми, фігури та таблиці, розташовані відповідно до тексту, а не наприкінці статті; посилання на літературне джерело подається в тексті у квадратних дужках відповідно до номера в списку літератури.